Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2013 > 02-03
Zamów prenumeratę
Czy „Koleje dużych prędkości”?
Autor: Jerzy Kisilowski
W świecie pojawiła się tendencja do przywrócenia dużej roli transportu kolejowego głównie w przewozach pasażerskich. Na taki stan składa się kilka elementów o charakterze ekonomicznym, społecznym i technicznym, które jednocześnie odpowiadają na pytanie: czy i dlaczego koleje dużych prędkości? Pierwszym elementem są elementy funkcjonalne ekonomiczne. Na odległość do 1500 km przewóz szybką koleją; taką o prędkości 350 km/h; jest konkurencyjny z innymi środkami komunikacji z samolotami włącznie. Nie wydaje się koniecznym uzasadniać, że koszty jednego pasażera na odległość 1000 km są niższe niż np. transportem lotniczym czy samochodowym. Przeprowadzone analizy w tym zakresie potwierdzają postawioną tezę. Stron 2.
Pobierz (.PDF 0.45 MB)

Zagadnienia ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych
Autor: Krzysztof Stypuła, Janusz Bohatkiewicz
Wydaje się, że w dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać o potrzebie ochrony środowiska i że problematyka ta powinna być uwzględniana na etapie projektowania, budowy i eksploatacji inwestycji kolejowych. Takie są wymagania społeczeństwa i takie są wymogi Unii Europejskiej. Należy sobie jednak zadać pytanie: czy sporządzane obecnie opracowania środowiskowe (karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, mapy akustyczne, programy ochrony środowiska przed hałasem i inne specjalistyczne opracowania) są wykonywane poprawnie, profesjonalnie, czy też są to dokumenty spełniające jedynie wymogi formalne. Stron 7.
Pobierz (.PDF 2.73 MB)

Kierunki działań po katastrofie kolejowej pod Szczekocinami
Autor: Janusz Dyduch, Andrzej Cholewa
Ponad rok od katastrofy kolejowej pod Szczekocinami umożliwia analizę i ocenę podjętych programów działań, które w przyszłości powinny zapobiec powstaniu podobnej tragedii. Doświadczenia ostatnich lat potwierdziły, że niedostateczny rozwój infrastruktury transportowej jest jednym z najważniejszych czynników, które hamują rozwój Polski. Polityka transportowa jest ukierunkowana na realizację pojedynczych celów krótkookresowych, a w konsekwencji charakteryzuje się brakiem wizji rozwoju w długim okresie. Źródłem tych problemów jest przede wszystkim deficyt czynnika merytorycznego w procesie podejmowania decyzji. Jako reprezentant środowiska naukowego wyrażam swoją głęboką troskę i niepokój w związku z brakiem działań służących rozwiązywaniu istniejących problemów transportowych i tworzeniu fundamentów ułatwiających rozwój innych obszarów aktywności państwa i obywateli. Stron 12.
Pobierz (.PDF 0.27 MB)

Ewolucja potencjalnych skutków niepełnego wykonania zakresu robót torowych
Autor: Maria Bałuch
Jakość robót torowych jest przedmiotem zainteresowania wielu zarządów kolejowych, które dostrzegają w niej możliwości zmniejszenia wydatków na utrzymanie dróg kolejowych, a więc tego składnika infrastruktury, który wymaga największych zasobów. Doskonaleniu jakości służą zarówno nowe rozwiązania konstrukcyjne, jak i różnego rodzaju opracowania techniczne bądź organizacyjne. Stron 5.
Pobierz (.PDF 3.89 MB)

Wybrane problemy modernizacji terminali intermodalnych na przykładzie terminala w Kątach Wrocławskich
Autor: Radosław Mazurkiewicz, Jarosław Zwolski
Przez transport intermodalny rozumie się przewóz towarów w tej samej jednostce ładunkowej różnymi rodzajami transportu bez przeładowywania samego ładunku. Natomiast pojęciem transport multimodalny określa się przewóz ładunków za pomocą co najmniej dwóch środków transportu. Najczęściej transport intermodalny realizowany jest w ten sposób, że zasadniczym środkiem jest kolej lub statek (transport kolejowy lub wodny), przewożący jednostki ładunkowe na znaczne odległości, natomiast na krótkich odległościach od nadawcy do terminala i od terminala do odbiorcy realizowane są przewozy samochodowe. Jeżeli nadawca lub odbiorca posiada własną bocznicę kolejową, można zupełnie wyeliminować transport samochodowy na jednym z końców łańcucha transportowego. Stron 5.
Pobierz (.PDF 2.23 MB)

Obecne i przyszłościowe systemy sterowania ruchem kolejowym
Autor: Andrzej Lewiński
Znaczącym krokiem w rozwoju urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów było zastosowanie urządzeń elektrycznych (przekaźnikowych), których konstruowanie i wdrażanie rozpoczęto już w latach 40. XX w. Poprzedzone ono było fazą wdrożenia urządzeń hybrydowych (mechaniczno- elektrycznych), tj. urządzeń suwakowych z sygnalizacją świetlną [1, 5]. Współczesne systemy sterowania ruchem kolejowym w transporcie są systemami komputerowymi, komunikującymi się za pomocą standardów kablowych i bezprzewodowych. Stron 8.
Pobierz (.PDF 3.53 MB)

Nowoczesne technologie modernizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych
Autor: Tomasz Siwowski
Sieć kolejowa w Polsce w wyniku wieloletnich zaniedbań, spowodowanych przede wszystkim brakiem jasno sprecyzowanych zasad finansowania jej rozwoju i utrzymania, jest obecnie w fatalnym stanie technicznym. Wymaga wielu natychmiastowych działań interwencyjnych skierowanych głównie na remonty i naprawę elementów infrastruktury, począwszy od torów poprzez obiekty inżynieryjne, na urządzeniach energetyki oraz automatyki i telekomunikacji kończąc, oraz – kompatybilnego, uwzględniającego interesy kraju i jego regionów – planu inwestycyjnego. Stron 7.
Pobierz (.PDF 7.33 MB)

Ciągłe pomiary satelitarne układu linii tramwajowych w Gdańsku
Autor: Cezary Specht, Władysław Koc, Aleksander Nowak, Jacek Szmagliński
W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania inwestycjami w komunikację tramwajową. W całej Polsce dokonywane są zakupy nowoczesnych niskopodłogowych tramwajów oraz modernizuje się istniejące i buduje nowe odcinki tras. Już w latach 80. XX w. postulowano budowę tramwaju szybkiego, bezkolizyjnego lub z priorytetem ruchowym, jako doskonałej alternatywy dla transportu indywidualnego. Aby osiągnąć postawiony cel w postaci podniesienia prędkości średniej (handlowej) z około 18 do 25–28 km/h (która to prędkość zbliża się do średniej prędkości komunikacyjnej transportu indywidualnego w centrach miast [16]), należy rozważyć również kwestię podniesienia jakości, zarówno projektowania, jak też wykonawstwa tras tramwajowych. Stron 5.
Pobierz (.PDF 1.12 MB)

Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego
Autor: Zbigniew Kędra
Jednym z istotnych problemów związanych z wprowadzeniem Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dla podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych [4] jest dostosowanie wymagań związanych z oceną poziomu jakości geometrii toru kolejowego. Strona 4.
Pobierz (.PDF 0.44 MB)

Pomiar wymuszonych przemieszczeń toru z wykorzystaniem algorytmu analizy obrazu
Autor: Andrzej Wilk, Piotr Chrostowski
W dobie rozwijającej się technologii, związanej z cyfrowym przetwarzaniem obrazów rejestrowanych przez aparaty fotograficzne i kamery z elektronicznymi matrycami światłoczułymi, coraz większą popularność zyskują metody pomiarów pośrednich dotyczących przemieszczeń konstrukcji bądź poszczególnych elementów w funkcji czasu. Stron 4.
Pobierz (.PDF 1.09 MB)

Projektowanie systemów rozrządzania grawitacyjnego na stacjach zakładowych
Autor: Stanisław J. Cieślakowski
Każde racjonalne działanie realizacyjne powinno być poprzedzone opracowaniem projektu. Do podstawowych metod projektowania należą metody: - prób i błędów, - podobieństwa, - symulacyjna. Stron 2.
Pobierz (.PDF 0.19 MB)

Oszczędności wynikające ze smarowania obrzeży kół w łukach o różnym promieniu
Autor: Andrzej Wójtowicz i Henryk Bąkowski
W rzeczywistych warunkach pracy zestawu koło–szyna w miejscu kontaktu występują naprężenia oraz poślizgi wpływające na procesy zachodzące w tym ważnym miejscu. Powierzchnia kontaktu ulega ciągłej zmianie w zależności od wielu czynników zarówno konstrukcyjnych, jak i eksploatacyjnych. W wyniku nakładania się tych czynników problem trwałości warstwy wierzchniej, szczególnie powierzchni tocznej szyn kolejowych, pozostaje nadal nie rozwiązany [1, 2]. Stron 4.
Pobierz (.PDF 1.5 MB)

Analiza czynników wpływających na powstawanie wybranych wad w szynach kolejowych
Autor: Jerzy Zariczny, Sławomir Grulkowski
Prowadzone przez autorów od października 2010 r. badania wad w szynach kolejowych na odcinku doświadczalnym wykazały, że występują one ze zmienną częstotliwością zarówno w poszczególnych kilometrach (hektometrach), jak i w obydwu tokach szynowych [9, 10]. Oznacza to, że w pewnych lokalizacjach szyny są bardziej podatne na powstawanie wad. Wpływ na przebieg tego zjawiska mają liczne czynniki, nazywane dalej z uwagi na swój charakter warunkami techniczno-eksploatacyjnymi. Identyfikacja oraz kwantyfikacja tych czynników jest niezbędna do sformułowania nowych kryteriów oceny trwałości (przydatności) eksploatacyjnej szyn, uwzględniających zmiany zachodzące w strukturze rodzajowej i ilościowej wykrywanych wad [2, 3, 6]. Stron 4.
Pobierz (.PDF 1.02 MB)

Wybrane zagadnienia diagnostyki wizyjnej toru kolejowego
Autor: Piotr Bojarczak, Piotr Lesiak
Znaczący rozwój technologii wizyjnych, obejmujący zarówno sprzęt (kamery, serwery), jak również algorytmy obróbki i analizy obrazów, spowodował znaczące zwiększenie zainteresowania zastosowaniem tych technologii w diagnostyce toru kolejowego. Technologie wizyjne są szczególnie przydatne, a nawet niezbędne w przypadku detekcji wad powierzchniowych szyn. Zastosowanie w tym przypadku tradycyjnych metod diagnostycznych, bazujących na technice ultradźwiękowej, przynosi niedoskonałe rezultaty. Dlatego poszukuje się alternatywnych metod pozwalających na detekcje tego typu wad, czego przykładem może być metoda prądów wirowych, stosowana np. na kolejach niemieckich. Jednak jej praktyczne zastosowanie w systemach o znaczących prędkościach badania w trudnych warunkach, jakie panują na szlaku kolejowym, również powoduje określone ograniczenia. Stąd należy dążyć do zastosowania technologii w pełni bezkontaktowych, takich jak metody wizyjne. Stron 6.
Pobierz (.PDF 2 MB)

Skalowanie zagrożeń wyboczeń torów kolejowych
Autor: Henryk Bałuch
Pojawiające się coraz częściej anomalie pogodowe na całym globie ziemskim uwidaczniają się, między innymi w postaci wielodniowych wysokich temperatur. W Polsce, w trzeciej dekadzie czerwca temperatury dochodzą do 35°C, w lipcu zaś przekraczają nawet 36°C. Według przewidywań meteorologów średnie temperatury roczne będą wzrastać o 0,1°C/dekadę [12]. W okresach wysokich temperatur rosną zagrożenia wyboczeń torów. Na kolejach USA od 23 czerwca do 4 lipca 2012 r. doszło do czterech wykolejeń pociągów towarowych z węglem, spowodowanych wyboczeniami torów. W jednym z tych wykolejeń, w obszarze zabudowanym, wagony stoczyły się na drogę, niszcząc wiadukt i powodując śmierć dwóch osób. Łączne straty spowodowane tymi wykolejeniami przekroczyły 5 mln USD [13]. Stron 6.
Pobierz (.PDF 4.47 MB)

Utrzymanie nawierzchni na liniach dużych prędkości jako element ryzyka w procesie eksploatacji
Autor: Kazimierz Towpik
Zmiany, jakie nastąpiły w wyniku rozwoju i zwiększenia terytorialnego zasięgu linii dużych prędkości na świecie, to między innymi: - reorganizacja kolei z częściową ich prywatyzacją oraz liberalizacją rynku usług kolejowych przeprowadzona w wielu krajach; - wprowadzenie nowych technologii, zwłaszcza związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, oraz opracowanie wspólnych norm i zaleceń o zasięgu międzynarodowym; - opracowanie technicznych specyfikacji interoperacyjności dla poszczególnych podsystemów systemu kolejowego oraz wielu norm europejskich dotyczących kolei; - pojawienie się nowych form kontraktów dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji linii dużych prędkości, wymagających zawierania umów długoterminowych, często pięćdziesięcioletnich, w ramach których otrzymujący koncesję nie tylko współfinansuje budowę, lecz również ponosi koszty eksploatacji i utrzymania linii, a po wygaśnięciu kontraktu obiekty infrastruktury przechodzą na jego własność. Stron 4.
Pobierz (.PDF 0.26 MB)

Ocena efektów regulacji osi toru na wybranej linii kolejowej
Autor: Władysław Koc, Piotr Chrostowski, Paulina Grzejka, Cezary Specht, Leszek Lewiński
Na III Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, Budowa i Utrzymanie Infrastruktury w Transporcie Szynowym INFRASZYN 2010” zaprezentowano referat pt. „ Metodyka regulacji osi toru – stan obecny i perspektywy” [8]. Wykazano w nim, że liczne stwierdzone nieprawidłowości ukształtowania geometrycznego torów wskazują na konieczność zwrócenia uwagi na skuteczność stosowanej metodyki projektowania i realizacji. Istnieją przesłanki do stwierdzenia, że przyczynę występującej niekorzystnej sytuacji stanowi stosowana procedura regulacji osi torów. Radykalną poprawę w omawianym zakresie będzie można uzyskać po zastosowaniu ciągłych pomiarów satelitarnych, z antenami zainstalowanymi na poruszającym się pojeździe szynowym. Pozwoli to na odtworzenie położenia osi torów w bezwzględnym układzie odniesienia. Stron 4.
Pobierz (.PDF 0.8 MB)

Obciążenie i zużycie rozjazdów kolejowych w warunkach eksploatacyjnych oraz materiały stosowane do ich budowy
Autor: Krzysztof Aniołek, Jerzy Herian
Kształtowniki szynowe, klockowe i iglicowe (rys. 1) stosowane w budowie rozjazdów i dróg kolejowych muszą posiadać wysokie właściwości mechaniczne, odpowiednią odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowe. Materiały o takich charakterystykach zapewniają dłuższy okres użytkowania oraz większe bezpieczeństwo transportu szynowego [1–3]. Zatem problem trwałości szyn i rozjazdów kolejowych w dalszym ciągu pozostaje otwarty na badania technologiczne, związki strukturalne i charakterystyki mechaniczne. Tematyka ta jest również ważna ze względu na przyjętą w kraju strategię rozwoju kolei dużych prędkości. Stron 5.
Pobierz (.PDF 2.39 MB)

Badanie wpływu zastosowania mat wibroizolacyjnych w konstrukcji toru kolejowego na poziom drgań emitowanych do otoczenia
Autor: Janusz Kawecki, Krzysztof Stypuła
Inwestycjom kolejowym związanym z budową nowych lub modernizacją istniejących linii kolejowych (a także dworców kolejowych) stawiane są wymagania w zakresie ochrony środowiska. Wśród tych wymagań istotne znaczenie ma postulat zmniejszenia emisji drgań kolejowych do otoczenia. W pobliżu toru kolejowego mogą bowiem znajdować się i podlegać wpływowi drgań: budowle, budynki oraz ludzie przebywający w tych budynkach. Jednym ze sposobów zmniejszenia emisji drgań kolejowych do otoczenia jest stosowanie podtłuczniowych mat wibroizolacyjnych [1]. Stron 7.
Pobierz (.PDF 5.11 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).