Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 05-06
Zamów prenumeratę
Ze świata
Otwarcie dworca centralnego w Rotterdamie; Miasto Nantes otwiera drugą linię pociągo-tramwaju; Tramwaje produkcji CNR dla Addis Abeby; Stron 3.
Pobierz (.PDF 4 MB)

Z Unii Europejskiej
Komisja Europejska powołała 11 koordynatorów nowej polityki odnoszącej się do infrastruktury transportowej; Głosowanie nad IV Pakietem Kolejowym w Parlamencie Europejskim; Strona 1.

Z kraju
Bombardier i KZA Kraków dostarczą systemy sygnalizacji przejazdowej dla PKP PLK; Strona 1.

Analiza porównawcza inwestycji rewitalizacyjnych w ramach POIiŚ
Autor: Andrzej Massel
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013 na sieci kolejowej Polski jest realizowanych 9 inwestycji o charakterze rewitalizacyjnym. Celem tych inwestycji jest polepszenie jakości usług przewozowych, zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym, natomiast środkiem prowadzącym do osiągnięcia tego celu jest poprawa stanu technicznego odcinków linii objętych poszczególnymi projektami. W celu zobrazowania specyfiki projektów rewitalizacyjnych w niniejszym artykule przedstawiono szczegółowo 4 takie przedsięwzięcia, obejmujące odcinki Toruń–Bydgoszcz, (Gliwice) – Błotnica Strzelecka–Opole, Częstochowa–Fosowskie oraz Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie. W dalszej części artykułu dokonano porównania projektów rewitalizacyjnych i sformułowano wnioski do wykorzystania przy planowaniu następnych inwestycji kolejowych w Polsce. Stron 10.

Programy i strategie rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce po 1989 r.
Autor: Paweł R. Kozubek, Zdzisław Wojdygowski
Infrastruktura transportu jest jednym z wyznaczników rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju. Największym problemem – mającym znaczny wpływ na rozwój polskiego transportu kolejowego pod koniec XX w. – był zły stan infrastruktury zarówno liniowej, jak i punktowej, które w wyniku niedofinansowania uległy fizycznej i moralnej degradacji. Należy podkreślić, że bardzo niepokojąca sytuacja, w której znalazł się transport kolejowy, kiedy skala skumulowania wieloletnich zaniedbań strukturalnych, błędów systemowych i niedoinwestowania tego sektora osiągnęła poziom zagrażający bezpieczeństwu przewozów, była główną przesłanką do podjęcia kluczowych decyzji, od których zależał przyszły rozwój tej gałęzi transportu. Wydaje się jednak, że w pierwszych latach transformacji ustrojowej i ekonomicznej transport kolejowy spotkał się z niezrozumieniem potrzeb inwestycyjnych i niedocenieniem jego roli w gospodarce kraju. Stron 6.
Pobierz (.PDF 1.3 MB)

Lokalizacja terminali intermodalnych
Autor: Józef Stokłosa, Tadeusz Cisowski, Krzysztof Olejnik, Grzegorz Woźniak
Terminale stanowią węzły sieci transportu intermodalnego – interfejsy pomiędzy różnymi gałęziami transportu – i są punktami systemu transportowego kraju, dzięki którym możliwy jest dostęp do systemu intermodalnego. Im większa liczba węzłów – terminali intermodalnych lądowych i lądowo-morskich – tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń kolejowych, umożliwiający efektywniejsze wykorzystanie możliwości transportu kolejowego. Stron 4.

Turystyka kolejowa – pociągi luksusowe (4). Elitarna turystyka kolejowa w Australii
Autor: Joanna Hawlena
Australia i Oceania to najmniejszy z kontynentów, który najpóźniej został odkryty i skolonizowany. Poza podróżnikami budził zainteresowanie niemal wszystkich państw prowadzących politykę kolonialną. W 1873 r. rząd Wielkiej Brytanii wysłał w głąb Australii Williama Gosse’a z zadaniem przebadania możliwie największej przestrzeni geograficznej, skatalogowania najważniejszych i najciekawszych miejsc, sporządzenia map i naniesienia na nie swoich spostrzeżeń. Te informacje umożliwiły wczesne osadnictwo Brytyjczyków, a następnie kolonizację kontynentu, oraz stworzyły podwaliny pod budowę sieci australijskich połączeń kolejowych. Stron 8.

Nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne w Polsce
Autor: Marek Graff
Od kilku lat polscy przewoźnicy sukcesywnie dokonują zakupów nowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do pracy na liniach zelektryfikowanych. Warto zauważyć, iż omawiany tabor charakteryzują rozwiązania technologiczne, dotychczas w Polsce nie stosowane na szerszą skalę, np. rozruch impulsowy, trójfazowe silniki trakcyjne, znaczny udział niskiej podłogi w części pasażerskiej, wózki Jacobsa, w tym wózki Jacobsa z napędem. Rozwiązania te stają się swoistym standardem, podobnie jak klimatyzacja pojazdów czy prędkość eksploatacyjna sięgająca 160 km/h. Stron 14.

Analiza funkcjonowania systemu sterowania ruchem na ciągu tramwajowym Lipińskiego – Czerwone Maki
Autor: Jan Aleksandrowicz, Konrad Chwastek
Kraków – jako drugie co do wielkości miasto Polski oraz jeden z największych ośrodków akademickich, a także turystycznych – musi sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym obsługi komunikacyjnej. Z Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) z roku 2013 wynika, że gród Kraka jest miastem o charakterze policentrycznym. Oznacza to, że śródmieście jest celem wielu podróży odbywających się w krakowskiej aglomeracji. W stosunku do KBR z 2003 roku można zauważyć wyraźny wzrost znaczenia transportu indywidualnego i jednocześnie spadek znaczenia komunikacji miejskiej (tab. 1). Stron 4.

Zagadnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego
Autor: Stanisław J. Cieślakowski
Przewozy ładunków transportem kolejowym w Polsce wynoszą w ciągu roku ok. 300 mln ton, co stanowi ok. 25% przewozu ładunków wszystkimi środkami transportu, natomiast praca przewozowa w transporcie towarowym wynosi ok. 55 000 mln tkm, co stanowi ok. 23% całej pracy przewozowej wykonanej wszystkimi środkami transportu. Z tego powodu przewozy te powinny być realizowane ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo. Stron 3.
Pobierz (.PDF 0.08 MB)

Wykorzystanie unijnych środków pomocowych w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej
Autor: Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski
Rozwój transportu miejskiego jest zjawiskiem o charakterze ilościowym i jakościowym. Szczególnego znaczenia nabiera on na obszarach silnie zurbanizowanych, na których następuje istotna ewolucja charakteru relacji występujących pomiędzy powiązanymi ze sobą strefami. Specyfika tych obszarów wynika z dużej koncentracji ludności, zabudowy, przedsiębiorstw, handlu, placówek oświatowych powodującej kumulację funkcji i działalności mających podstawowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego nie tylko tego obszaru, ale również dla rozwoju w skali regionalnej, krajowej, a nawet światowej. Stron 8.

Wpływ rodzaju własności operatora na wykorzystanie zasobów w miejskiej komunikacji - podejście modelowe
Autor: Wojciech Bąkowski
Podmioty gospodarcze zajmujące się przewozami pasażerskimi w systemie zadań publicznych na zlecenie organizatora działają, jako operatorzy. Wyróżnieni tą nazwą przewoźnicy realizują usługi według wyznaczonych zadań na specjalnych zasadach finansowych i bez udziału konkurentów. Nowe rozwiązanie organizacyjno-prawne ma na celu zwiększenie dostępności do usług przewozowych dla pasażera po „niskich” cenach. Niższe ceny za przejazdy w stosunku do cen rynkowych mają motywować podróżnych do korzystania z komunikacji zbiorowej a zniechęcać do przejazdów własnym samochodem osobowym. Operator uzyskuje zapłatę od organizatora przewozów według ustalonej w przetargu stawki za przebyte kilometry, która gwarantuje rentowność dla tej działalności. W rezultacie różnica pomiędzy przychodami ze sprzedanych biletów a poniesionymi kosztami za zakupione wozokilometry pokrywana jest z budżetu samorządu. Stron 3.
Pobierz (.PDF 0.1 MB)

Zmiana charakteru obciążenia układu zasilania 3 kV dc linii kolejowej przy zwiększaniu prędkości pociągów powyżej 200 km/h
Autor: Agata Urban
Koncepcja powstania Centralnej Magistrali Kolejowej została wymuszona poprzez konieczność zwiększenia zdolności przewozowych kolei na obszarach Śląska (rejon centralny i rejon północno-wschodni Polski), co wynikało z coraz większej ilości zadań przewozowych. W związku z tymi okolicznościami w lutym 1970 roku został opracowany plan budowy nowej linii kolejowej na trasie Zawiercie – Grodzisk Mazowiecki – Korytów – Płock – Gdańsk. Linia ta miała mieć charakter magistrali i w przyszłości miała służyć do przeprowadzania ekspresowego ruchu pasażerskiego. Stron 7.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).