Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 10
Zamów prenumeratę
Z kraju i ze świata
InnoTrans 2014 – Solaris Tramino Braunschweig; Dwusystemowe lokomotywy serii EH800 dla tunelu Seikan w Japonii; Stron 2.

Kryteria decyzyjne odnowy zarysu kół kolejowych
Autor: Andrzej Brzeźny, Janusz Marszałek, Andrzej Sowa
Artykuł dotyczy zagadnienia stosowania kryteriów, na podstawie których podejmowane są decyzje o odnowie zarysu kół kolejowych. Zwrócono uwagę na to, że dominującym rodzajem zużycia kół kolejowych jest zużycie ścierne obrzeża oraz zewnętrznej części powierzchni tocznej kół. Analiza dokumentów dotyczących wymagań, jakie muszą spełniać zestawy kołowe, pozwala na wyodrębnienie nieprzekraczalnych wartości cech diagnostycznych stanowiących podstawę dopuszczenia pojazdów kolejowych do ruchu. W praktyce decyzje o odnowie zarysu kół podejmuje się nieco wcześniej, przed osiągnięciem wartości granicznych przez cechy diagnostyczne, ze względu na możliwość pojawienia się innych symptomów świadczących o niezdatności kół zestawu kołowego. W pracy przedstawiono wykresy zmian takich cech diagnostycznych, jak grubość obręczy, grubość, wysokość i stromość obrzeża (mierzone podczas przeglądów okresowych czteroosiowych lokomotyw elektrycznych). Na wykresach zaznaczono przypadki podjęcia decyzji o odnowie zarysu kół oraz powody ich podjęcia. Stron 4.

Bezpieczeństwo pojazdów szynowych w aspekcie nowych regulacji prawnych
Autor: Rafał Cichy
W artykule omówione zostały najnowsze rozwiązania prawne mające zastosowanie przy wprowadzeniu pojazdów do ruchu. Zaprezentowano tryby dopuszczeń pojazdów w Polsce oraz w krajach objętych Technicznymi Specyfi kacjami dla Interoperacyjności. Artykuł ma na celu przybliżenie zmian w transporcie kolejowym w aspekcie nowej ustawy kolejowej. Stron 4.

Ocena ryzyka operacyjnego oraz monitorowanie pojazdów kolejowych
Autor: Marek Sitarz, Katarzyna Chruzik, Rafał Wachnik, Marzena Graboń
W artykule opisano zastosowanie metody analizy rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) do oceny ryzyka operacyjnego w transporcie kolejowym. Metodyka wypracowana przez Katedrę Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej, w tym przyjęte progi akceptacji i wzory formularzy, zostały zaadaptowane w polskim kolejnictwie jako standard do oceny ryzyka operacyjnego przez przewoźników i zarządców infrastruktury. Reagując na rozwój wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem – Rozporządzenie KE nr 445 z 2011 r. [3] – Katedra zaproponowała wykorzystanie do nadzorowania pojazdów kolejowych wybranych elementów normy PN-EN 50126 [2] wraz z dodatkowymi parametrami związanymi z utrzymaniem. Rozwiązanie to jest obecnie wdrażane przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w ramach budowy Systemów Zarządzania Utrzymaniem (MMS) dla wagonów towarowych. Artykuł ten dedykowany jest osobom, które zajmują się tematyką zarządzania bezpieczeństwem zarówno w przewozie towarów i osób, jak i utrzymywania pojazdów kolejowych. Stron 4.

Koncepcja oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej
Autor: Maksymilian Smolnik, Grzegorz Wiązania, Jan Szybka
W artykule przedstawiono koncepcję przeprowadzania oceny systemu eksploatacji środków transportu komunikacji miejskiej. Zaproponowano wskaźniki i charakterystyki związane z oceną niezawodności eksploatowanych pojazdów. Wyznaczenie ich wartości wymaga zebrania dodatkowych informacji, które – gromadzone w bazach danych – ułatwią podejmowanie decyzji zarówno w zakresie oceniania stanu technicznego eksploatowanych pojazdów, jak przygotowania technicznego zaplecza remontowego, planowania zaopatrzenia w części wymienne i materiały eksploatacyjne. Stron 5.

Podstawowe założenia struktury procedury projektowania centrum przeładunkowego dla transportu intermodalnego
Autor: Mirosław Nader, Arkadiusz Kostrzewski
W artykule przedstawione zostały podstawowe założenia niezbędne przy projektowaniu kolejowo-drogowej bazy przeładunkowej dla transportu intermodalnego. Dokonano ogólnej charakterystyki terminala kontenerowego, struktury przepływu jednostek ładunkowych obsługiwanych przez terminal kontenerowy oraz przedstawiono analityczną procedurę projektowania lądowej bazy przeładunkowej w oparciu o zadanie projektowe. Zaprezentowano również schemat przestrzenno-funkcjonalny dla projektowanego terminala przeładunkowego w oparciu o założenia oraz na podstawie dokonanych obliczeń. Stron 6.

System diagnostyczny układu napędowego pojazdów szynowych
Autor: Radosław Miklasz
W artykule omówiony został system diagnostyczny układu napędowego pojazdów szynowych ze szczególnym uwzględnieniem podatności diagnostycznej układu. Podano również wytyczne do opracowania modeli systemu diagnostycznego. Artykuł powstał w ramach projektów celowych: Prognozowanie stanu technicznego głównych systemów pojazdu szynowego na podstawie analizy zmian wartości charakterystycznych parametrów podzespołów (N N509 336637) i Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów (N R10 0048 06/2009), finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stron 6.

Diagnostyka techniczna układu biegowego trakcyjnego pojazdu szynowego
Autor: Tomasz Antkowiak, Zdzisław Pawlak
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaną diagnostyką taboru kolejowego oraz czekające na rozwiązanie problemy związane z pojazdami modernizowanymi i nowo budowanymi. Ponadto przedstawiono wymagania odnośnie do diagnostyki układu biegowego wg obowiązujących przepisów, norm oraz Technicznych Specyfi kacji Interoperacyjności (TSI). Artykuł powstał w ramach projektów celowych: Prognozowanie stanu technicznego głównych systemów pojazdu szynowego na podstawie analizy zmian wartości charakterystycznych parametrów podzespołów (N N509 33663) i Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów (N R10 0048 06/2009), finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stron 7.

Wstępne studium efektywności zastosowania sieci neuronowych w badaniach obciążeń kolejowych podstacji trakcyjnych
Autor: Andrzej Kobielski, Sławomir Drapik, Marek Dudzik, Janusz Prusak
W artykule przedstawiono wyniki zastosowania sieci neuronowej do wnioskowania o danych statystycznych zarejestrowanego przebiegu chwilowych wartości obciążeń kolejowej podstacji trakcyjnej. Wskazano na możliwe zalety tego typu wnioskowania, jak i pojawiające się trudności, na które trzeba będzie jeszcze zwrócić uwagę. Stron 4.

Zjawisko przeskoku i histerezy w nieliniowym modelu układu pojazd szynowy – tor
Autor: Mirosław Dusza
Dynamikę układów nieliniowych charakteryzuje kilka zjawisk nieznanych na gruncie układów liniowych. Jednym z nich jest zjawisko przeskoku i histerezy. Utworzono nieliniowy model numeryczny układu pojazd szynowy – tor z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego VI-Rail. Siła wymuszająca zadawana jest poprzez wprowadzenie na oba toki szynowe harmonicznych nierówności poprzecznych. Regulacja parametrów wymuszenia odbywa się poprzez zmiany długości i amplitudy fali nierówności oraz prędkości ruchu modelu. Obserwowane rozwiązania to przemieszczenia poprzeczne pierwszego zestawu kołowego. Stron 5.

Ocena klimatu akustycznego pod ścieżką odlotową lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny
Autor: Franciszek Tomaszewski, Małgorzata Orczyk, Wojciech Misztal
Artykuł dotyczy oceny klimatu akustycznego wokół lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. Badania przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na pomiarach i analizie poziomu hałasu w wyznaczonych punktach pomiarowych pod ścieżką odlotową z progu pasa RWY30. Druga część badań skupiła się na ocenie poziomu percepcji okolicznych mieszkańców za pomocą badań kwestionariuszowych. W końcowej części artykułu sprecyzowano wnioski z pomiarów dokonanych obiema metodami badawczymi. Stron 4.
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).