Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2014 > 11-12
Zamów prenumeratę
Ze świata
Wiedeń otwiera nowy dworzec główny za 987 mln euro; Firma Veolia wycofuje pociągi InterConnex w Niemczech; Zamieszanie wokół wyboru wykonawcy linii dużej prędkości w Meksyku; Stron 3.

Z Unii Europejskiej
UE inwestuje w studia nad połączeniem kolei dużych prędkości między Dreznem a Pragą; Nowy dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Kolejowej; Komisja zwraca się do Rumunii o całkowitą transpozycję prawodawstwa UE w sprawie bezpieczeństwa na kolei; Stron 2.

Z kraju
SEMTRAK 2014 – XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu Trakcji Elektrycznej; Stron 2.

Targi Innotrans 2014
Autor: Marek Graff, Agata Pomykała
W trakcie jubileuszowej 10. edycji Międzynarodowych Targów Technologii Transportu InnoTrans, które odbyły się w dniach 23–26 września 2014 r. w Berlinie, zaprezentowało się 2 758 wystawców z 55 państw, a w części ekspozycyjnej wystawiono 145 pojazdów. Wszystkie miejsca wystawowe Berlin ExpoCenter City zostały zajęte, obejmując łącznie powierzchnię 102,843 m2. Targi odwiedziło 138 872 zwiedzających z ponad 100 krajów, a w dni otwarte dodatkowo 15 tys. entuzjastów kolei. Akredytowanych było około tysiąca dziennikarzy z ponad czterdziestu krajów. Była to – tradycyjnie – okazja do zawierania umów, nawiązywania kontaktów i ustaleń biznesowych. Polska reprezentowana była przez blisko 70 podmiotów, wśród których po raz pierwszy od wielu lat zabrakło jednak spółek z Grupy PKP. Stron 9.

Krajowa Polityka Miejska – szanse i zagrożenia
Autor: Andrzej Brzeziński, Tadeusz Bartosiński
W artykule omówiono założenia Krajowej Polityki Miejskiej, będącej dokumentem określającym zasady poprawy zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju, tworzenia miejsc pracy oraz do poprawy jakości życia mieszkańców. Wskazano na wady i zalety tego dokumentu oraz sformułowano propozycje jego uzupełnienia. Stron 5.
Pobierz (.PDF 0.46 MB)

Funkcjonowanie kolejowych przewozów regionalnych w wybranych krajach UE oraz w Polsce
Autor: Anna Mężyk
Celem regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych jest zapewnienie świadczenia kolejowych usług publicznych o pożądanej dostępności, jakości i przystępności cenowej. W artykule przedstawiono rozwiązania przyjęte w tym obszarze w wybranych państwach Unii Europejskiej, tj. w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz w Polsce. W szczególności zwrócono uwagę na konkurencję o rynek jako mechanizm stymulowania wzrostu efektywności operatorów, na zasady finansowania przewozów kolejowych oraz na uzyskane w wyniku tych działań zmiany wielkości przewozów kolejowych. Stron 10.
Pobierz (.PDF 1.23 MB)

Inauguracja Kolei Małopolskich
Autor: Michał Wojtaszek
6 listopada 2014 roku na Dworcu Głównym w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja działalności Kolei Małopolskich, czyli nowego przewoźnika kolejowego utworzonego przez władze województwa małopolskiego. W trakcie wydarzenia po raz pierwszy zaprezentowane zostały również nowe elektryczne zespoły trakcyjne, które zakupiono do obsługi połączeń aglomeracyjnych i regionalnych. Stron 4.

Projektowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego w planach transportowych na przykładzie województwa pomorskiego
Autor: Hubert Kołodziejski
Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego wymaga określenia pożądanego podziału zadań przewozowych pomiędzy transport zbiorowy i indywidualny oraz sposobów działania umożliwiających osiągnięcie wyznaczonego celu. Instrumentem umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu mają być plany transportowe. Obowiązek sporządzania tych planów wynika z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która szczegółowo określa ich zakres i formę. Przykład wypełniania tego obowiązku został przedstawiony na przykładzie planu dla województwa pomorskiego oraz planów miejskich dla Gdańska, Gdyni i Słupska oraz gmin, które przekazały tym miastom swoje kompetencje odnośnie do organizacji transportu zbiorowego. Wszystkie poddane analizie plany spełniają ustawowe wymagania. Zawierają także projekcję rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Na tej podstawie możliwe jest osiągnięcie celów strategii zrównoważonego rozwoju transportu. W planach tych powinno się jednak w większym stopniu uwzględniać rolę niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, obejmującego przemieszczenia realizowane przy pomocy roweru i pieszo. Stron 10.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności w miastach
Autor: Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski
W artykule przedstawiono zasadnicze uregulowania ustawowe dotyczące planów transportowych w Polsce. Zestawiono je z wytycznymi unijnymi w zakresie planowania zrównoważonej mobilności, określonymi w najnowszych dokumentach. Pozwoliło to na wskazanie podobieństw i różnic w obu koncepcjach. Scharakteryzowano także etapy planowania zrównoważonej mobilności oraz strukturę planu zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP). Na tej podstawie ustalono, że SUMP jest wyrazem kompleksowego podejścia do planowania mobilności w miastach. Obecne plany transportowe uchwalone przez władze lokalne wybranych polskich miast mogą stanowić podstawę do opracowania planów SUMP, jednak po znacznym skróceniu ich części diagnostycznej i po uzupełnieniu ich o zagadnienia dotyczące ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zarzadzania mobilnością. Stron 6.

Kikanka – pociągi Shinkansen w Japonii ze zmiennym rozstawem kół
Autor: Marek Graff, Akihiro Nakamura
Koleje japońskie stosują dwa rozstawy szyn – 1067 mm i 1435 mm, przy czym linie Shinkansen były budowane od początku jako normalnotorowe (linie nowe, budowane od podstaw), a linie konwencjonalne – jako wąskotorowe. Jednak od tej reguły są wyjątki: linia Nagasaki Shinkansen jest planowana jako linia normalnotorowa i powstanie przez konwersję linii dotychczasowej (Nagasaki Main Line). Dodatkowo dwie linie Shinkansen – Akita i Yamagata – powstały przez konwersję linii o rozstawie 1067 mm. Stron 5.
Pobierz (.PDF 0.96 MB)

Tabor nowej generacji Kolei Białoruskich
Autor: Marek Graff
W ostatnim czasie Koleje Białoruskie zakupiły wiele nowoczesnych pojazdów szynowych – lokomotyw i zespołów trakcyjnych, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Zmodernizowano także część lokomotyw spalinowych do pracy manewrowej. Główne linie kolejowe są zelektryfi kowane (25 kV 50 Hz), choć ponad połowa linii nie ma jednak trakcji elektrycznej. Praktycznie wszystkie linie są szerokotorowe (1520 mm). Nowy tabor został wyprodukowany przez producentów innych niż rosyjscy (do tego czasu Koleje Białoruskie nie używały taboru produkcji zachodniej). Nowością są szybkie dzienne pociągi regionalne z Mińska do głównych miast na Białorusi – Baranowicz, Brześcia, Orszy i innych. Obsługiwane są one elektrycznymi zespołami trakcyjnymi Flirt wyprodukowanymi przez fi rmę Stadler. Dodatkowo została utworzona kolej podmiejska w aglomeracji Mińska. Wykorzystywane są tam ezt Flirt wersji zmienionej w porównaniu z taborem do przewozów regionalnych. Na liniach niezelektryfi kowanych eksploatowane są spalinowe wagony silnikowe i zespoły trakcyjne wyprodukowane przez polską fi rmę Pesa. Nowe lokomotywy spalinowe do pociągów pasażerskich pochodzą z fabryki w Kołomnie (Rosja), a importowane z dawnej Czechosłowacji zostały zmodernizowane. Do prowadzenia pociągów towarowych zakupiono w Chinach nowe lokomotywy elektryczne oparte na zaprojektowanych przez koncern Alstom pojazdach Prima. Planowane są kolejne zakupy podobnych lokomotyw. Stron 10.

Kontrola niezajętości torów kolejowych za pomocą obwodów torowych i liczników osi
Autor: Henryk Karbowiak, Andrzej Szymczewski
W miarę rozwoju transportu szynowego pojawiła się konieczność zastąpienia subiektywnej oceny niezajętości torów i rozjazdów, dokonywanej przez człowieka, kontrolą przeprowadzaną za pomocą urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Obecnie do kontroli niezajętości toru są stosowane obwody torowe oraz liczniki osi wraz z czujnikami. Kontrola niezajęcia torów, obok podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu, pozwala także na automatyzację procesów sterowania ruchem kolejowym. Stron 2.

Monitorowanie czynności utrzymaniowych pojazdów w kolejnictwie – studium przypadku
Autor: Katarzyna Chruzik, Rafał Wachnik
Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 445/2011 [1] w sprawie systemu certyfi kacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe nakłada na te podmioty obowiązek nadzorowania stanu wagonów towarowych, nie precyzując w nim metody ani sposobu nadzoru. W publikacji przestawiono zagadnienia związane z monitorowaniem czynności utrzymaniowych dla pojazdów kolejowych oraz oparte na normie PN-EN 50126:2002 rozwiązania dedykowane podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie wagonów towarowych wraz z praktycznym zastosowaniem. Stron 5.

Wpływ struktury przestrzennej układu zasilania na energochłonność trakcji miejskiej – analiza teoretyczna
Autor: Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom
Struktura układu zasilania jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na energochłonność transportu miejskiego, jak i na koszty jego budowy i eksploatacji. W artykule przedstawiono analizę porównawczą czterech wariantów przestrzennych układu zasilania. Stron 6.
Pobierz (.PDF 0.87 MB)
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).