Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2016 > 12
Zamów prenumeratę
Ze świata
Prezydent Kenii rozpoczyna budowę linii kolejowej Nairobi–Naivasha;
Prezentacja nowatorskich rozwiązań w zakresie kolejnictwa opracowanych przez firmę Siemens;
Nowa trasa transportu kontenerów z Indii do Rosji;
4 strony

Z Unii Europejskiej
Parlament Europejski przegłosował drugą część IV Pakietu Kolejowego;
1 strona

Z kraju
Inauguracja połączenia Intercity Przemyśl–Lwów–Kijów;
Reaktywacja połączeń lokalnych na Podlasiu;
Solaris i Stadler tworzą spółkę joint venture;
3 strony
Pobierz (.PDF 0.51 MB)

Przyszłość kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce
Autor: Agata Pomykała
W 2014 r. koleje dużych prędkości obchodziły swoje 50-lecie. Ich rozwój, zapoczątkowany latami dyskusji i powstaniem wielu koncepcji, od wielu lat jest coraz bardziej intensywny i ekspansywny. Plany budowy takich systemów posiadają już nie tylko kraje najbogatsze i o najbardziej zaawansowanej technologii, ale także mniej rozwinięte kraje azjatyckie i afrykańskie. 7 stron
Pobierz (.PDF 0 MB)

Rzeczywiste środowisko elektromagnetyczne pracy urządzeń kolejowych w otoczeniu sieci trakcyjnej DC 3 kV – dobór środków ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi
Autor: Radosław Burak-Romanowski, Mirosław Zielenkiewicz
Rosnący poziom szkód w urządzeniach przytorowych w trakcie nasilających się w ostatnich latach nawałnic burzowych stał się przyczyną rozpoczęcia prac badawczych nad możliwymi sposobami ich istotnego ograniczenia. W efekcie prowadzonych badań wypracowany został system ochrony, który w postaci zasad realizacji ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej DC 3 kV w połączeniu z wymaganiami ochrony przeciwporażeniowej zamieszczonymi w opracowaniu [11] jest wprowadzany do stosowania przez PKP PLK S.A. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu. 6 stron

Metodyka wyznaczania strat cieplnych i obciążeń termicznych w falownikach trakcyjnych
Autor: Janusz Biliński, Michał Łagosz
W artykule przedstawiono zasady określania strat ciepła w przetwornicach trakcyjnych metodą TLV i symulację prób zmian temperatury w przetwornicy trakcyjnej podczas teoretycznego przejazdu pociągu. Przejazd teoretyczny składał się z cyklu rozruchu, jazdy, hamowania i zatrzymywania. Wyniki przedstawiono na wykresach dla różnych parametrów modelu cieplnego. Przeprowadzone modelowanie potwierdziło poprawność zastosowanej metody ustalenia strat cieplnych i obciążeń termicznych przekształtnika trakcyjnego. Przedstawione wyniki wskazują, jak ważna jest znajomość zjawisk towarzyszących. Pozwala ona dobrać prędkość, przy której napęd osiąga optymalną efektywność. Nowoczesne metody symulacji pozwalają na uzyskiwanie efektów w relatywnie krótkim czasie. 4 strony

Sterowanie ruchem na skrzyżowaniu dróg w strefie oddziaływania przejazdu kolejowego
Autor: Witold Olpiński
W artykule przedstawiono oraz zilustrowano przykładami taką wzajemną lokalizację przejazdu kolejowego i pobliskiego skrzyżowania drogi biegnącej przez ten przejazd, że ruch na skrzyżowaniu ma wpływ na bezpieczeństwo na przejeździe. Omówiono obowiązujące regulacje prawne i na tym tle zaproponowano szczególne zasady nadawania pierwszeństwa na tak zlokalizowanych skrzyżowaniach. Stosowanie tych zasad pozwoliłoby wyeliminować zagrożenie związane z utrudnieniem sprawnego opuszczania kolizyjnej strefy przejazdu kolejowego przez pojazdy, blokowanego ruchem na skrzyżowaniu. Wskazano na możliwość wykorzystania sygnalizacji świetlnej do odpowiedniej organizacji ruchu na takich skrzyżowaniach, pod warunkiem powiązania jej działania z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym, wykrywającymi zbliżanie się pojazdu szynowego do przejazdu. Przedstawiono propozycje wymagań dotyczących takiego powiązania oraz przeanalizowano uwarunkowania wpływające na możliwość opracowania i wdrożenia systemu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań zlokalizowanych w sąsiedztwie przejazdów kolejowych. 11 stron

Analiza możliwości objęcia certyfikatem bezpieczeństwa bocznicy kolejowej – Część I: Wymagania
Autor: Wojciech Gamon, Rafał Wachnik
W artykule przedstawiono analizę wymagań prawnych dotyczących Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) pod kątem ich adekwatności w zastosowaniu dla bocznic kolejowych. Przeanalizowano istniejące wymagania prawne i organizacyjne oraz dokonano analizy konieczności i zakresu rozszerzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w celu spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa mających zastosowanie do bocznic kolejowych. 3 strony

Prawo transportu kolejowego na poziomie Unii Europejskiej
Autor: Arkadiusz Kampczyk
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z prawem Unii Europejskiej odnoszącym się do transportu kolejowego. Omówiono 3 poziomy prawa – poziom prawa pierwotnego, wtórnego oraz pomocniczego. W pracy ujęto elementy mające znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości i przepustowości sieci transportu kolejowego, zwracając uwagę na różnicę pomiędzy „oczekiwaniami” klienta, a jego „potrzebami”. Wykazując też, że efektywna struktura, która zwiększa rolę zarządców infrastruktury, wymaga prowadzenia w diagnostyce, geodezji i kartografii wysokiej jakości produktu. Odniesiono się również do tematyki rozbieżności znaczeniowej między wersjami językowymi unijnych aktów prawnych dla wykładni prawa Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono autorskie spostrzeżenia i wnioski. 7 stron

PROGNOZOWANIE ZUŻYCIA W SKOJARZENIU ŚLIZGOWYM NA PODSTAWIE ROZKŁADÓW I WARTOŚCI NAPRĘŻEŃ ZA POMOCĄ MES
Autor: Henryk BĄKOWSKI, Zbigniew STANIK, Andrzej KUBIK, Robert WIESZAŁA
W artykule omówiony został wpływ wybranych warunków eksploatacji na rozkład i wartości naprężeń i od-kształceń oraz na ich głębokość zalegania w warstwie wierzchniej. Występujące na pewnej głębokości maksymalne naprężenia pokrywają się z występującymi pod powierzchnią pęknięciami. Metoda Elementów Skończonych pozwala na określenie miejsc szczególnie narażonych na zużycie.

WPŁYW NAPRĘŻEŃ WSTĘPNYCH W OKOLICY WIERZCHOŁKA KARBU NA TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ ŁOPATKI SPRĘŻARKI
Autor: Arkadiusz BEDNARZ, Łukasz BĄK, Evgeniy BOLTYNJUK
Praca zawiera informacje na temat numerycznej i eksperymentalnej analizy łopatek sprężarki z defektami. Głównym celem pracy jest określenie wpływu naprężeń wstępnych, występujących w okolicy wierzchołka karbu, na trwałość zmęczeniową łopatki. Za pomocą analizy eksperymentalnej określono wpływu rodzaju karbu na trwałość zmęczeniową. Uzyskane wyniki wykorzystano do wyznaczenia zależności pomiędzy rozkładem naprężeń wstępnych a rodzajem uszkodzenia (karbu). Praca uwzględnia dwa rodzaje karbów: karb mechaniczny powstały w wyniku skrawania oraz karb powstały na skutek uderzenia twardym obiektem. Analiza numeryczna posłużyła do określenia rozkładu naprężeń w okolicy wierzchołka karbu. Analiza została przeprowadzona dla dwóch różnych modeli, przy użyciu oprogramowania Ansys Workbench. W pierwszym przypadku, model łopatki zawierał karb typu V (wybranie materiału). Przy użyciu analizy harmonicznej określono rozkład naprężeń w okolicach karbu, dla częstotliwości rezonansowej i amplitudy równej 1,8 [mm]. W przypadku drugiej analizy, zamodelowano numeryczne uszkodzenie łopatki z udziałem odkształceń plastycznych co miało odwzorowywać proces rzeczywistego uszkodzenia łopatki. Celem tej części pracy było określenie wartości i rozkładu naprężeń wstępnych powstałych w łopatce po zderzeniu z obiektem zassanym do sprężarki.


Autor: Roman BOGACZ, Kurt FRISCHMUTHAutor: Rafał BURDZIK, Tomasz HEJCZYK, Jakub MŁYŃCZAK, Bartłomiej WSZOŁEK, Adam GAŁUSZKA, Damian SURMA, Roman OGAZA, Marek WYMYSŁO, Bogu


INTEGRATOR UŁAMKOWYCH RZĘDÓW Z KOREKCJĄ BŁĘDU PRÓBKOWANIA
Autor: Radosław CIOĆ
W artykule omówiono nowy sposób korekcji sygnału wyjściowego cyfrowego integratora stosowanego w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (DSP) opartego na błędzie próbkowania oraz na pochodno-całce Grünwalda-Letnikova. W artykule zaprezentowano teorię i przykładowe wyniki symulacji działania integratora.


Autor: Branislav DOBRUCKÝ, Roman KOŇARIK


OBWODY LOGIKI ODWRACALNEJ ODPORNE NA BŁĘDY
Autor: Michał DOBRZAŃSKI, Roman PNIEWSKI
Szybkość systemów cyfrowych (w tym nowoczesnych komputerów) ograniczają zjawiska związane ze stratami energii i wydzielaniem ciepła. Rozwiązaniem alternatywnym jest wykorzystanie logiki rewersyjnej w syntezie systemów cyfrowych. W artykule przedstawiono podstawowe bramki rewersyjne oraz przykład ich wykorzystania w syntezie systemów cyfrowych. Zaletą logiki odwracalnej jest możliwość syntezy układów samotestujących i odpornych na błędy. Wykorzystanie tych układów umożliwi konstrukcję bezpiecznych systemów sterowania.


Autor: Szymon DOWKONTT, Gerard A. DOWKONTT


WPŁYW ODDZIAŁYWANIA WYSOKIEJ TEMPERATURY NA ZMIANĘ WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE KOMPOZYTÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WŁÓKIEN POLIPROPYLENOWYCH
Autor: Tomasz DRZYMAŁA, Paweł OGRODNIK, Bartosz ZEGARDŁO
Badania dotyczyły wpływu wysokiej temperatury na zmianę wytrzymałości na zginanie zapraw cementowych modyfikowanych za pomocą dodatku włókien polipropylenowych. Z analizy dostępnej literatury wynika, że jednej z podstawowych przyczyn termicznego odpryskiwania betonu (spallingu) upatruje się w wysokich naprężeniach rozciągających. Wyniki wielu prób dowodzą, że dodatek włókien polipropylenowych może mieć pozytywny wpływ na zachowanie się konstrukcji betonowych w wysokich temperaturach i przyczynić się do ograniczenia zjawiska „spallingu”. Obecne w kompozycie włókna polipropylenowe mogą mieć również pozytywny wpływ na zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie. W artykule omówiono cel i zakres badań, metody badawcze, plan eksperymentu, stanowiska badawcze oraz zamieszczono wyniki badań. W części końcowej artykułu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań.

STANOWISKO DO MODELOWANIA ALGORYTMÓW STEROWANIA POMPOWNI WODOCIĄGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM LABVIEW
Autor: Andrzej ERD
W pracy przedstawiono stanowisko do modelowania algorytmów sterowania pompowni wodociągowej. Sterowanie stanowiska zrealizowano za pomocą LabVIEW. Przedstawiono cel budowy, oraz uzasadniono wybór platformy sprzętowej. Przedstawiono miejsce języka graficznego użytego do budowy algorytmu w piramidzie abstrakcji języków programowania systemów pomiarowych. Opisano schemat blokowy stanowiska oraz przebieg pomiarów. Zaproponowano projekt panelu frontowego przyrządu wirtualnego i opisano wszystkie wymagane funkcjonalności znajdujące się na ekranie. W odrębnym rozdziale opisano przebieg sterowania. Wymieniono główne elementy diagramu sterującego omówiono ich działanie a także przebieg sygnałów. W podsumowaniu odniesiono się do zalet i wad programowania graficznego systemów pomiarowych. Przedstawiono także możliwe zastosowania opracowanego stanowi-ska.


Autor: Julija FREIMANE, Mareks MEZITIS, Baglan TOGIZBAEVA


CZUJNIKI MEMS JAKO NARZĘDZIE DO OKREŚLENIA PATOLOGII CHODU CZŁOWIEKA
Autor: Sebastian GŁOWIŃSKI, Andrzej BŁAŻEJEWSKI
W artykule przedstawiono metodykę badań kinematyki chodu człowieka przy wykorzystaniu czujników żyroskopowych, które posłużyły do oceny kąta ugięcia kolana człowieka podczas chodu. Scharakteryzowano strukturę i wybrane parametry układu do rejestracji danych, następnie przedstawiono plan eksperymentu. Otrzymane dane numeryczne przekształcono do 1 cyklu chodu, wyznaczono średnią kątów stawów kolanowych każdej z kończyn. Funkcje aproksymujące zmiany kąta zostały zdefiniowane dla osób zdrowych oraz osoby z upośledzeniem układu ruchu. Zmianę kątów w stawach kolanowych opisano za pomocą szeregu trygonometrycznego Fouriera oraz funkcji wyrażonej poprzez sumę sinusów wykorzystując w tym celu pakiet Matlab CurveFit. Uzyskane parametry zestawiono w tabeli, a funkcje aproksymujące zobrazowano na wykresach.

ANALIZA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW PRACY SILNIKA DWUPRZEPŁY-WOWEGO Z DWIEMA KOMORAMI SPALANIA
Autor: Robert JAKUBOWSKI, Michał KUŹNIAR
W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych porównujących efektywność pracy klasycznego silnika dwuprzepływowego oraz silnika dwuprzepływowego z dwiema komorami spalania. Na wstępie podano istotne informacje dotyczące konstrukcji silnika dwuprzepływowego z dodatkową komorą spalania usytuowaną pomiędzy turbiną wysokiego i niskiego ciśnienia i wynikające stąd korzyści eksploatacyjne silnika. Przedstawiono zasadnicze różnice w modelu silnika z dwiema komorami spalania oraz przeanalizowano ich wpływ na osiągi silnika. Wykonano symulacje komputerowe pracy silnika z dwiema komorami spalania i porównano je z wynikami dla klasycznego silnika dwuprzepływowego. Wskazano na istotne cech silnika dwukomorowego, które są związane z doborem parametrów obiegu silnika. Wykazano, że w odróżnieniu od klasycznego silnika dwuprzepływowego można wyznaczyć spręż całkowity silnika, dla którego spełnione będzie jednocześnie kryterium osiągnięcia minimum jednostkowego zużycia paliwa i maksimum ciągu jednostkowego. W wyniku obliczeń parametrów eksploatacyjnych wyznaczono przebiegi podstawowych parametrów pracy silnika dla różnych warunków lotu i wskazano występowanie zakresów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, w których silnik z dwiema komorami spalania będzie rozwiązaniem korzystniejszym niż klasyczny silnik dwuprzepływowy. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano wnioski dotyczące porównania cech eksploatacyjnych obydwu typów silników.


Autor: Tadeusz KACZOREKAutor: Daniel KALINČÁK, Juraj GRENČÍK


ANALIZA WARTOŚCI MOCY UMOWNEJ PODSTACJI TRAKCYJNEJ
Autor: Grzegorz KRAWCZYK
W artykule przedstawiono wyniki analizy wartości mocy umownej wybranej podstacji trakcyjnej. Ponadto zaprezentowano metodę minimalizacji kosztów energii elektrycznej, w zależności od wartości mocy zamawianej przez dyspozytora na daną podstację.

DIAGNOSTYCZNA ROLA BADAŃ KOROZYJNYCH W DETEKCJI PROCESÓW DEGRADACJI MIKROSTRUKTUR ZACHODZĄCYCH W DŁUGOTRWALE EKSPLOATOWANYCH STALACH KONSTRUKCYJNYCH
Autor: Grzegorz LESIUK, Anna ZIĘTY, Mateusz TABASZEWSKI, Józef RABIEGA
W artykule omówiony został przedstawiony problem detekcji zjawisk mikrostrukturalnej degradacji z wykorzystaniem badań potencjodynamiczych – korozyjnych. Na podstawie badań własnych, jak również pro-wadzonych w innych ośrodkach, wykazano diagnostyczną rolę tego typu badań w ocenie stanu zdegenerowania mikrostruktur. Z punktu widzenia technicznego, szczególnie narażone na obecność procesów degradacji mikro-struktur są elementy konstrukcyjne wykonywane ze stali zgrzewnych i niskowęglowych stali zlewnych (nieuspokojonych). Te zabytkowe gatunki materiałów są jeszcze wciąż użytkowane w obiektach infrastruktury kolejowej i inżynierii mostowej. Obecność procesów degradacji mikrostrukturalnej przyczynia się do istotnego obniżenia ciągliwości materiału i utraty jego zapasu trwałości zmęczeniowej. W pracy przedstawiono także wyniki analiz numerycznych mających na celu ocenę ubytku trwałości zmęczeniowej (z punktu widzenia propagującej szczeliny) na skutek obecności procesów degradacyjnych. Udokumentowano także typowe, dla długotrwale eksploatowanych stalowych elementów konstrukcyjnych, zmiany degradacyjne


Autor: Mirosław LUFT, Daniel PIETRUSZCZAK, Artur NOWOCIEŃ, Andrzej LISAK, Wojciech CHAMELAAutor: N. M. ŁUKOW, O. N. ROMASZKOWA, A. S. KOSMODAMIANSKI


KOMPUTEROWA METODA WSPOMAGAJĄCA DOBÓR WŁAŚCIWOŚCI WIBROIZOLACYJNYCH UKŁADÓW REDUKCJI DRGAŃ STOSOWANYCH W MASZYNACH ROBOCZYCH
Autor: Igor MACIEJEWSKI, Tomasz KRZYŻYŃSKI, Wojciech MARKIEWICZ
W artykule omówiono komputerową metodę wspomagającą dobór właściwości wibroizolacyjnych układów redukcji drgań. Wykorzystując przedstawioną w niniejszej pracy procedurę możliwe jest ukształtowanie nieliniowych charakterystyk układu w taki sposób, aby uzyskać dużą skuteczność działania zawieszenia względem przeciwstawnych kryteriów oceny. Zaprezentowana strategia postępowania stanowi efektywne narzędzie do wspomagania procesu projektowania układów redukcji drgań, których wykorzystanie zostało przewidziane do ochrony operatorów maszynach roboczych.

ZASTOSOWANIE RADIALNYCH FUNKCJI BAZOWYCH DO ANALIZY DRGAŃ WŁASNYCH POWŁOKI WALCOWEJ
Autor: Leszek MAJKUT, Ryszard OLSZEWSKI
W pracy przedstawiono bezsiatkową metodę kolokacyjną Kansy i jej zastosowanie do analizy drgań własnych powłoki walcowej swobodnie podpartej. W analizie wykorzystano funkcję wielokwadratową, zaś uzyskane wyniki porównano z wynikami obliczeń uzyskanymi z modelu analitycznego.

AKTYWNY UKŁAD ZAWIESZENIA SIEDZISKA Z SIŁOWNIKIEM PNEUMA-TYCZNYM STOSOWANY DO OCHRONY OPERATORÓW MASZYN ROBO-CZYCH PRZED DRGANIAMI W POZIOMYM KIERUNKU ODDZIAŁYWANIA
Autor: Wojciech MARKIEWICZ, Igor MACIEJEWSKI, Tomasz KRZYŻYŃSKI
W artykule został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań z siłownikiem pneumatycznym, który może być zastosowany w układzie zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych wykazano małą skuteczność redukcji drgań mechanicznych pasywnego układu zawieszenia siedziska w zakresie częstotliwości 0,5 – 10 Hz dla poziomego kierunku oddziaływania drgań, zgodnego z kierunkiem ruchu maszyny roboczej. Opracowany został model aktywnego układu redukcji drgań z zastosowaniem siłownika pneumatycznego, którego skuteczność wyznaczono na podstawie badań symulacyjnych. Jako rezultaty symulacji komputerowej przedstawiono gęstości widmowe mocy przyspieszenia drgań i funkcje przenoszenia.

KRYTERIA SPRAWNOŚCI POCZTOWYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ROZDZIAŁU PRZESYŁEK
Autor: Mirosław MICIAK, Roman WIATR
W artykule przedstawiono główne problemy systemów automatycznego procesu identyfikacji danych adresowych. W procesie pocztowym wiodącą rolę pełnią Węzły Ekspedycyjno-Rozdzielcze, które opracowują większość przesyłek. Koncentracja przesyłek w WER-ach i sposób ich dostarczania poprawiają ich bezpieczeństwo w stosunku do tradycyjnych metod ich rozdziału. Dotyczy to w szczególności uszkodzeń, zaginięć czy niewłaściwej identyfikacji. Dokonano analizy powszechnie stosowanych rozwiązań w obszarze sprawności i potencjalnych możliwości zastosowania rożnych technik rozpoznawania znaków. Określono specyficzne wymagania systemów pocztowych ze względu na ograniczenia związane czasem i sprawnością odczytu danych adresowych. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z modułem optycznego rozpoznawania znaków, którego sprawność ma istotny wpływ na aspekt ekonomiczny całego systemu rozdziału przesyłek.

OKREŚLANIE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH PRZESTRZENI PARAMETRYCZNEJ W SYSTEMACH ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW
Autor: Mirosław MICIAK, Roman WIATR, Adam MARCHEWKA
W artykule przedstawiono problematykę automatycznego rozpoznawania kodów adresowych na przesyłkach pocztowych. Rozpoznawanie kodów pocztowych jest kluczowym elementem systemu maszyn sortujących w węzłach pocztowych. Kod pocztowy, najczęściej zapisany w postaci z cyfr może być przedstawiony w postaci obrazów reprezentujących pojedyncze znaki. Ze względu na to, że obrazy znaków zawierają zniekształcenia, zaproponowano transformację obrazu do przestrzeni parametrów, gdzie możliwe będzie przeprowadzenie operacji normalizacji i korekcji rotacji, a ponadto możliwe będzie przetwarzanie obrazu w skali szarości wraz z zakłóceniami specyficznymi dla systemów pocztowych. Zastosowano metodę bazującą na parametryzacji wydzielonych obszarów w otoczeniu punktów charakterystycznych, która pozwala na wprowadzenie do wektora cech znaku wielkości niezależnych od rotacji obrazu znaku. Metoda może być zastosowana zarówno dla transformaty Radona, jak również jej modyfikacji. Dużą zaletą jest to, że zaproponowane rozwiązanie może być dowolnie rozwijane ze względu na inne techniki opisu wydzielonych obszarów, np. wyznaczanie cech bazujących na teksturze wydzielonego obszaru.

ANALIZA PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH I OFERTY PRZEWOZOWEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE LINII KRAKÓW – MIECHÓW
Autor: Michał NOWAK, Mirosław KOTERBICKI, Anton PASHKEVICH
W związku z rosnącą mobilnością mieszkańców aglomeracji i tradycją korzystania z transportu indywidualnego, jako podstawowego środka do przemieszczania, pojawia się problem wyczerpywania przepustowości niektórych odcinków drogowych. Coraz częściej zjawisko kongestii przyczynia się do zwiększenia zainteresowania publicznym transportem zbiorowym wśród mieszkańców. Najlepszym rozwiązaniem podróży do i z centrum oraz poza nim jest środek transport kolejowego. Skutecznym narzędziem rozwoju i popularyzacji kolei podmiejskiej jest sprostanie konkurencyjności z innymi środkami transportu, a w szczególności z podróżami indywidualnymi. Niniejszy artykuł przed-stawia analizę przewozów pasażerskich oraz oferty przewozowej kolei aglomeracyjnej na przykładzie linii Kraków – Miechów, a także niektóre sposoby integracji z innymi środkami transportu na podstawie takich narzędzi jak Park&Ride oraz wspólna taryfa. Po przedstawieniu tych aspektów wraz z opisem historii kolei w centralnej Małopolsce i danymi statystycznymi na przestrzeni lat, podjęto próbę zasugerowania kierunków rozwoju transportu szynowego w regionie, na podstawie sukcesu jakim jest reorganizacja połączenia Kraków Lotnisko – Wieliczka Rynek-Kopalnia.

ANALIZA METOD ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA TRANSMISJI DANYCH W SYSTEMACH AUTOMATYKI KOLEJOWEJ
Autor: Waldemar NOWAKOWSKI, Zbigniew ŁUKASIK, Marcin CHRZAN
Rozwój systemów automatyki kolejowej jest procesem badawczym, w którym dąży się m.in. do stosowania nowoczesnych technologii [1, 15, 16]. Jednym z aktualnych obszarów badawczych jest zapewnienie bezpieczeństwa bezprzewodowej transmisji danych w rozproszonych systemach automatyki kolejowej [5, 6, 7, 8]. W artykule przedstawiono analizę metody zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w rozproszonych systemach wykorzystujących transmisję bezprzewodową. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wybranych metod kryptograficznych.


Autor: Łukasz NOZDRZYKOWSKI, Magdalena WRÓBEL


PODSTACJA TRAKCYJNA JAKO ŹRÓDŁO WAHAŃ I ZAPADÓW NAPIĘCIA
Autor: Zbigniew OLCZYKOWSKI
Trakcja kolejowa należy do jednych z większych odbiorców energii elektrycznej. Zasilana z systemu elektroenergetycznego ma wpływ na jakość energii w liniach zasilających podstację. Do sieci generowane są głównie zakłócenia związane z prądami odkształconymi pobieranymi przez podstacje. Obok zagadnienia powstawania wyższych harmonicznych istotne stają się również wahania i zapady napięcia powodowane zmiennym obciążeniem podstacji trakcyjnych. W artykule przedstawiono wpływ podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną pod kątem powstających w niej wahań i zapadów napięcia. Dokonano analizy wskaźników charakteryzujących jakość energii elektrycznej zarejestrowanych w sieci elektroenergetycznej zasilającej podstację trakcyjną. Przeanalizowano również zmiany parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej w obwodach potrzeb własnych podstacji oraz obwodach potrzeb nietrakcyjnych.

EKSPERYMENTALNE WYZNACZENIE CZĘSTOŚCI DRGAŃ WŁASNYCH STANOWISKA DO BADAŃ PRZEKŁADNI
Autor: Krzysztof OLEJARCZYK, Marcin WIKŁO, Kazimierz KRÓL, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK
Eksperymentalne wyznaczenie częstości drgań własnych przeprowadzono dla stanowiska do badań przekładni cykloidalnej. Badania przeprowadzono dla każdego głównego kierunku: X,Y,Z. Otrzymane wartości zestawiono z wynikami obliczeń teoretycznych. W ramach tych badań przeprowadzono również eksperyment polegający na dociążeniu stanowiska badawczego i ponownym wyznaczeniu częstości drgań własnych a otrzymany wynik porównano z wartością wyznaczoną dla stanowiska niedociążonego.

WYMIANA CIEPŁA PODCZAS WRZENIA FC-72 W PRZEPŁYWIE PRZEZ WYMIENNIK CIEPŁA Z MINIKANAŁEM MODELOWANA FUNKCJAMI TREFFTZA I Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU ADINA
Autor: Artur PIASECKI, Paweł ŁABĘDZKI, Sylwia HOŻEJOWSKA, Magdalena PIASECKA
Praca dotyczy wymiany ciepła podczas wrzenia czynnika chłodniczego FC-72 przepływającego przez wymiennik ciepła z minikanałem prostokątnym o powierzchni rozwiniętej. Akwizycję temperatury na zewnętrznej powierzchni grzejnej umożliwiło zastosowanie kamery termowizyjnej. W pracy zaproponowano dwuwymiarowy matematyczny model opisujący zagadnienie odwrotne wymiany ciepła w module pomiarowym. W oparciu o wyniki eksperymentu wyznaczono rozkłady temperatury powierzchni grzejnej oraz czynnika chłodniczego, co w dalszej kolejności umożliwiło wyznaczenie lokalnych współczynników przejmowania ciepła na styku płyty grzejnej i płynu FC-72. Lokalne współczynniki przejmowania ciepła wyznaczono również z metody jednowymiarowej. Obliczenia numeryczne wykonane metodą Trefftza zweryfikowano z wynikami otrzymanymi w programie ADINA oraz z wynikami z metody jednowymiarowej.

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH DO ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW ŁADUNKÓW
Autor: Jarosław POZNAŃSKI, Danuta ŻEBRAK
W artykule została przedstawiona metoda, w której zastosowano modelowanie procesów transportowych do wybranych aspektów organizacji kolejowych przewozów ładunków. Stosując modelowanie uwzględniono warunki charakterystyczne dla gospodarki rynkowej. Wyspecyfikowano, przesłanki jakie muszą być spełnione, aby popyt na przewozy ładunków, generowany przez nabywców usług transportowych, był zrealizowany przez przewoźników kolejowych, którzy oferują swoje usługi na rynku usług transportowych.

ALGORYTMY RÓWNOLEGŁE W JĘZYKU PROGRAMOWANIA C#
Autor: Tadeusz SCHUBRING
W artykule opisano możliwość łatwego implementowania równoległych algorytmów w języku programowania C# . Zwrócono szczególną uwagę na zastosowanie metody For klasy Parallel dostępnej na platformie Microsoft .NET.


Autor: Paulina SOBKOWICZ


BADANIA CZUJNIKÓW UGIĘĆ SZYN ORAZ CAŁKOWANIE SYGNAŁU Z CZUJNIKA PRZYSPIESZEŃ PIONOWYCH SZYNY
Autor: Juliusz SOŁKOWSKI, Jarosław GÓRSZCZYK, Dariusz KUDŁA
W artykule przedstawiony został problem dokładności pomiarów przemieszczenia w laboratoryjnych badaniach dynamicznych z użyciem różnych typów czujników. Przeanalizowano trzy typy czujników mierzących ugięcie szyny, czujnik laserowy, magneto-indukcyjny oraz wiroprądowy. Wyniki uzyskane za pomocą poszczególnych czujników porównywano miedzy sobą oraz z wzorcowym wymuszeniem kinematycznym zrealizowanym za pomocą serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej. Ponadto przedstawiono wynik całkowania rzeczywistego sygnału przy-spieszeń szyny w celu uzyskania wykresów ugięć. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów i tabel. Stwierdzono, że najlepszą zgodność z sygnałem generowanym przez maszynę wytrzymałościową uzyskał czujnik magneto indukcyjny. W zakresie całowania sygnału przyspieszeń pionowych szyny w celu uzyskania ugięć szyny stwierdzono możliwość stworzenia odpowiedniej metody pomiarowej. Jednakże na obecnym etapie nie może być ona jeszcze zastosowana jako rutynowa metoda pomiarowa, gdyż jej skuteczność wynosi ok. 20%. Autorzy pracują nad jej udoskonaleniem.

OCENA DYNAMIKI LEKKIEGO POJAZDU SZYNOWEGO Z WYKORZYSTANIEM OPRACOWANEGO PAKIETU KOMPUTEROWEGO
Autor: Bogdan SOWIŃSKI, Aleksander SZULCZYK, Seweryn KOZIAK
Jednym z kluczowych zagadnień badań nad niezawodnością urządzeń jest ich dynamiczne zachowanie w trakcie eksploatacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność systemów transportowych eksploatujących pojazdy szynowe jest odpowiedni stan utrzymania infrastruktury torowej. Jej niewłaściwy stan techniczny może spowodować przerwy w ruchu, które w przypadku takiego pojazdu jak tramwaj mogą zakłócić system transportowy całej aglomeracji miejskiej. Jednym z elementów stanu torowiska są geometryczne nierówności toru zmieniające się w trakcie jego eksploatacji. Ich wpływ na dynamikę pojazdu jest bezdyskusyjny. Duże nierówności i niedostosowanie do nich prędkości jazdy mogą spowodować wykolejenie pojazdu. Badania symulacyjne dynamiki pojazdu pozwalają na oszacowanie ryzyka wykolejenia i mogą stanowić istotny element procesu homologacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ruchu pojazdu na torach, których geometrię zdefiniowano poprzez wskaźnik jakości toru jako tory o bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym stanie utrzymania. W badaniach wykorzystano dane pomiarowe charakteryzujące nierówności pionowe, poprzeczne oraz lokalną przechyłkę toru. W artykule skupiono się nad badaniami lekkiego pojazdu szynowego (tramwaju) z konwencjonalnymi zastawami kołowymi. Szczególną uwagę poświęcono warunkom eksploatacyjnym, w których może dojść do sytuacji niebezpiecznych zakłócających niezawodność działania miejskiego systemu transportowego.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI NA TORACH PODEJŚCIOWYCH DO PORTU DLA STATKÓW Z ŁADUNKAMI NIEBEZPIECZNYMI
Autor: Henryk ŚNIEGOCKI, Marek CZAPCZYK
W artykule przedstawiono czynniki, jakie należy uwzględnić przy projektowaniu toru wodnego dla statków przewożących ładunki niebezpieczne. Omówiono i dokonano obliczeń dla przykładowego statku. Możliwości przejścia w danych warunkach hydro-meteo poparto wynikiem badań symulujących realizowanych dla statku LNG do Świnoujścia..

ZASTOSOWANIE BADAŃ SYMULACYJNYCH DO OCENY WYTRZYMAŁOŚCI URZĄDZEŃ CUMOWNICZYCH W TERMINALU PROMOWYM
Autor: Henryk ŚNIEGOCKI, Przemysław WILCZYŃSKI
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania badań symulacyjnych do weryfikacji kalkulacji i do oceny założeń projektowych dla terminalu promowego, wyposażonego w urządzenia cumownicze. Zastosowanie symulatora Navi-Trainer 5000 Professional do badań wytrzymałości urządzeń cumowniczych nabrzeża i lin cumowniczych statków w różnych warunkach hydrometeorologicznych pozwala ocenić dobór parametrów tych urządzeń będących na wyposażeniu terminala promowego.

ZAKRES MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SYMULATORA NAWIGACYJNO-MANEWROWEGO NAVI-TRAINER 5000 PROFESSIONAL DO ANALIZY PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMINALU PROMOWEGO W PORCIE GDYNIA
Autor: Henryk ŚNIEGOCKI, Przemysław WILCZYŃSKI, Wiesław PIOTRZKOWSKI
Artykuł prezentuje możliwość zastosowania badan symulacyjnych przy ocenie założeń projektowych dla terminalu promowego, wyposażonego w urządzenia cumownicze i odbojnice. Zastosowanie symulatora Navi-Trainer 5000 Professional do przeprowadzenia manewrów podchodzenia i cumowania statków pozwala ocenić dobór parametrów urządzeń będących na wyposażeniu terminala promowego.

BADANIE WYMIANY CIEPŁA PODCZAS WRZENIA W PRZEPŁYWIE CZYNNIKÓW ROBOCZYCH - FC-72 I WODY DESTYLOWANEJ W MINIKANAŁACH
Autor: Kinga STRĄK, Magdalena PIASECKA
W artykule zestawiono wartości lokalnych współczynników przejmowania ciepła uzyskane z badań wymiany ciepła podczas przepływu czynnika chłodniczego FC-72 i wody destylowanej przez pionowy minikanał podczas zmiany przepływu. Minikanał posiadał wymiary: głębokość - 1,7 mm, szerokość - 16 mm, długość - 180 mm oraz był ogrzewany asymetrycznie. Elementem grzejnym była płyta grzejna z super stopu Haynes - 230 o grubości 0,45 mm. Lokalne współczynniki przejmowania ciepła wyznaczono na styku ciecz wrząca - powierzchnia grzejna z warunku brzegowego trzeciego rodzaju, przy wykorzystaniu metody jednowymiarowej. Temperatura powierzchni na zewnętrznej powierzchni grzejnej stykającej się bezpośrednio z otoczeniem rejestrowana była za pomocą termowizji (IRT). Płyta szklana stanowiąca drugą ściankę kanału pozwoliła na jednoczesną obserwację struktur przepływu dwufazowego. W pracy omówiono i pokazano stanowisko pomiarowe z jego obiegami i systemami. Przedstawiono przegląd literatury dotyczący zastosowania różnych czynników roboczych w badaniach innych naukowców. Zestawiono i przeanalizowano uzyskane zależności współczynnika przejmowania ciepła w funkcji odległości od wlotu do wylotu minikanału podczas zwiększania strumienia ciepła i skonstruowano krzywe wrzenia, otrzymane na podstawie badań z wykorzystaniem dwóch czynników roboczych: FC-72 i wody destylowanej, przy uzmiennianiu natężenia przepływu. Porównano uzyskane wyniki oraz zarejestrowane struktury wrzenia.


Autor: Krzysztof SUŁKOWSKI, Roman ODARCHENKO, Sergii GNATYUK, Ihor MACHALIN


TRAJEKTORIE KRYTYCZNEGO NAPRĘŻENIA ŚCINANIA WEDŁUG HIPOTEZY WYTĘŻENIA COULOMBA-MOHRA
Autor: Aleksander SZWED
W artykule przedstawiono sformułowanie zagadnienia wyznaczenia trajektorii krytycznego naprężenia ścinania zgodnego z klasyczną hipotezą Coulomba-Mohra (CM) w odniesieniu do zagadnień płaskich. W zależności od wartości kąta tarcia wewnętrznego otrzymano sformułowanie dla granicznych przypadków hipotezy Treski oraz Galileusza- Rankine’a. Zagadnienie wyznaczania trajektorii sprowadza się do całkowania równań różniczkowych zwyczajnych definiujących rodziny trajektorii. Badane kierunki krytycznego ścinania zgodne z zastępczym naprężeniem ścinania według hipotezy CM są obrócone względem kierunków naprężeń głównych jak również kierunków maksymalnego ścinania. Uzyskane trajektorie przydatne są w jakościowym oszacowaniu kierunków początkowego ścinana albo pękania w materiałach i w projektowaniu elementów konstrukcji.

OKREŚLENIE OBCIĄŻENIA MECHANICZNEGO I CIEPLNEGO SILNIKA OKRĘTOWEGO PRACUJĄCEGO Z WYBRANYMI NIESPRAWNOŚCIAMI, W STOSUNKU DO POZIOMU TYCH OBCIĄŻEŃ DLA SILNIKA TECHNICZNIE SPRAWNEGO
Autor: Kamila TURZYŃSKA
W artykule omówione zostały sposoby określenia obciążenia cieplnego i mechanicznego silnika okrętowego pracującego w normalnych warunkach oraz z wybranymi niesprawnościami. Badanie polegało na pomiarze parametrów pracy silnika z symulowaną uszkodzoną turbosprężarką oraz symulowaną nieszczelną pompą wtryskową i porównanie ich do parametrów pracy silnika technicznie sprawnego. Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na silniku SULZER 3AL25/30.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH GRAWITACYJNYCH FALOCHRONÓW PIONOWOŚCIENNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM REDUKCJI FALOWANIA
Autor: Aleksandra WAWRZYŃSKA
W artykule przedstawiona została analiza porównawcza metod redukcji obciążenia oddziaływującego na od-morskie ściany falochronów masywnych. Zawarto krótką charakterystykę konstrukcji falochronów typu pionowo-ściennych, sposobu przejmowania przez nie obciążeń od falowania oraz zagrożeń wynikających z tych obciążeń. Przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych konstrukcji osłaniających akwatoria portowe.

WPŁYW WARUNKÓW KLIMATYCZNO-ATMOSFERYCZNYCH NA MECHANIZM PROPAGACJI FAL RADIOWYCH W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ
Autor: Jacek WILK-JAKUBOWSKI
Środowisko elektromagnetyczne jako jedyne (związane z działalnością człowieka) jest celowo zanieczyszczane przez człowieka. Ponieważ na propagację fal radiowych oddziałuje wiele czynników klimatyczno-atmosferycznych, które zależnie od bieżących uwarunkowań mają wpływ na zjawiska towarzyszące rozchodzeniu się fal radiowych, pożądane wydaje się być przeanalizowanie ich wpływu na mechanizm propagacji fal radiowych, a w konsekwencji na działanie satelitarnych łączy teleinformatycznych. Warto podkreślić, że podczas pracy systemów satelitarnych wiązka przecina atmosferę w przybliżeniu prostopadle, dzięki czemu fale radiowe propagowane są przez kolejne warstwy w atmosferze ziemskiej, przy czym najbardziej znacząco na propagację fal radiowych oddziałują dwie warstwy atmosfery: troposfera i jonosfera ziemska.


Autor: Mirosław WITOŚ, Mariusz ZIEJA


ANALIZA PRACY ZGINANIA BELKI ZE ZBROJENIEM NIEMETALICZNYM
Autor: Maria WŁODARCZYK, Hubert MARKOWSKI
W artykule przedstawiono analizę zginanych w jednej płaszczyźnie belek żelbetowych zbrojonych prętami FRP. Szczegółowa analiza faz pracy belki dostarcza informacji na temat zachowania się elementów zginanych zbrojonych prętami FRP w stanie granicznym nośności. Przy zastosowaniu typowych stopni zbrojenia obserwuje się zniszczenie przekrojów przez zmiażdżenie betonu.


Autor: Nikolas ŽÁČIK, Andrej NOVÁKAutor: Marek ALEKSANDER, Roman ODARCHENKO, Svitlana KREDENTSAR, Olena KOZHOKHINA, Viktor GNATYUK, Viktoriia SYDORENKOAutor: Rafał BURDZIK, Tomasz HEJCZYK, Łukasz KONIECZNY, Szymon SURMA, Bartłomiej WSZOŁEK, Adam GAŁUSZKA, Damian SURMA, Roman OGAZA, Mar


OKREŚLENIE GRANICZNYCH PRĘDKOŚCI WIATRU DLA BEZPIECZNEGO POSTOJU KONTENEROWCA ULCV NA KOTWICY
Autor: Mateusz GIL, Przemysław WILCZYŃSKI
W artykule omówiono wpływ warunków hydrometeorologicznych ze szczególnym uwzględnieniem działania wiatru oraz prądu na kontenerowiec ULCV (Ultra Large Container Vessel) podczas postoju na kotwicy. W celu wyznaczenia granicznych wartości wiatru, przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem reprezentatywnego modelu statku, a otrzymane wyniki badań porównano z wykonanymi obliczeniami teoretycznymi.


Autor: Juraj GRENČÍK, Peter VOLNA


POMIAR ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ LICZNIKAMI PRĄDU STAŁEGO W WYBRANYCH ZESPOŁACH TRAKCYJNYCH
Autor: Czesław JAKUBOWSKI, Tomasz CISZEWSKI, Waldemar NOWAKOWSKI, Jerzy WOJCIECHOWSKI
W artykule przedstawiono problem zastosowania liczników zużycia energii elektrycznej w wybranych zespołach trakcyjnych prądu stałego. Autorzy przedstawili ogólne warunki i wymogi zastosowania takiego rozwiązania w krajowym systemie kolejowym. Podali przykłady pomiarów zużycia energii z jazd próbnych oraz eksploatacyjnych pojazdów EN57. Przedstawiono analizę uzyskanych wyników wraz z sugestiami sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez pojazdy trakcyjne.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA MORSKICH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
Autor: Wojciech JURCZAK
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym morskich konstrukcji jednostek pływających w odniesieniu do destrukcyjnego, korozyjnego oddziaływania środowiska morskiego. Każdy środek transportu eksploatowany w środowisku wody i atmosfery morskiej ulega stosunkowo przyśpieszonemu niszczeniu korozyjnemu w porównaniu do innych naturalnych ośrodków korozyjnych. Stopień zasolenia, dotlenienie, temperatura i pH wody morskiej decydują o szybkości korozji. Konsekwencją oddziaływania korozji elektrochemicznej o charakterze równomiernym czy wżerowym są ubytki materiałowe, powodujące zmniejszenie pierwotnych przekrojów elementów nośnych konstrukcji i wzrost naprężeń a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Zintegrowany system ochrony biernej (farby, protektory anodowe) i czynnej (katodowej) sterowany automatycznie zależnie od warunków pływania oraz coraz częściej stosowany monitoring korozyjny minimalizuje degradacyjne, niekontrolowane oddziaływanie wody morskiej na powierzchnie metaliczne konstrukcji morskich.

BADANIA EKSPERYMENTALNE UKŁADU ZASILANIA TRANSFORMATORA 0,4/15 KV PRZEZ PRĄDNICE PRZEKSZTAŁTNIKOWE W PRACY RÓWNOLEGŁEJ
Autor: Maciej KOZAK
W artykule przedstawiono metodę pozwalającą na zasilania transformatora 0,4/15 kV z dwóch źródeł energii elektrycznej pracujących równolegle przez połączenie za pomocą synchronizatorów. Pokazano metody sterowania prądnic synchronicznej i asynchronicznej z wykorzystaniem falowników połączonych w układzie back-to-back, w różnych stanach pracy. Wyniki przedstawione w referacie pozyskano w trakcie badań eksperymentalnych układu rzeczywistego.

PRZYŁĄCZANIE ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Autor: Jacek KOZYRA, Zbigniew OLCZYKOWSKI, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Ryszard DZIOCHA
W artykule przedstawiono zagadnienia przyłączania odbiorców energii elektrycznej do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej. Autorzy skupili się na procedurze przyłączania odbiorcy do sieci dystrybucyjnej oraz zaproponowali konieczność wykonywania pomiarów jakości energii elektrycznej dla wykonanego przyłączania odbiorców. Na podstawie wykonanych pomiarów przeprowadzono analizę rzeczywistej jakości energii elektrycznej dostarczanej do przyłączonego odbiorcy.

ZAGADNIENIA ZWIĘKSZENIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH
Autor: Jerzy MIKULSKI
W artykule, oprócz omówienia zagadnień bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych przedstawiona została analiza odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety przeprowadzonej w kontekście bezpieczeństwa na prze-jazdach, a wypełnionej przez trzy grupy związane bezpośrednio z transportem kolejowym, a mianowicie maszynistów, kierowców i dróżników.

GENEZA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH W SYSTEMIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Autor: Jarosław MOCZARSKI
W artykule opisano zagadnienie powstawania problemów decyzyjnych w procesie eksploatacji obiektów technicznych. Omówiono pojęcie stanu technicznego. Przybliżono podstawowe problemy decyzyjne występujące w systemie eksploatacji urządzeń srk. Scharakteryzowano zdarzenia zachodzące w urządzeniach srk, systemie eksploatacji i jego otoczeniu stanowiące źródło problemów decyzyjnych.


Autor: Iwan NEUGODNIKOW, Aleksiej KOSJAKOW


EKSPLOATACJA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARZE KOLEJOWYM Z UWZGLĘDNIENIEM ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Autor: Mirosław SIERGIEJCZYK, Jacek PAŚ, Adam ROSIŃSKI
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa, które są stosowane w transporcie kolejowym. Są to urządzenia zaliczane do systemów telematyki transportu. Ich celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osób i mienia. Są one eksploatowane w różnych warunkach otaczającego ich środowiska elektromagnetycznego. Występujące na rozległym obszarze kolejowym zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome) mogą być przyczyną zakłócenia ich funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prawidłowe funkcjonowanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa w środowisku elektromagnetycznym występującym na obszarze kolejowym.

ANALIZA STRATEGII EKSPLOATACYJNYCH W ODNIESIENIU DO URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH STOSOWANYCH W TRANSPORCIE
Autor: Mirosław SIERGIEJCZYK, Tadeusz SALAMONOWICZ, Adam ROSIŃSKI
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problematyką eksploatacji urządzeń elektronicznych stosowanych w transporcie. Funkcjonują one w zróżnicowanych warunkach eksploatacyjnych. Ich poprawne działanie jest uzależnione nie tylko od niezawodności poszczególnych części składowych tworzących system, ale także od przyjętych do realizacji strategii eksploatacyjnych. Racjonalizacja określonych wartości (np. wskaźnika gotowości) możliwa jest m.in. poprzez opracowanie nowych metod optymalizacji przeglądów okresowych. Takie podejście zostało zaprezentowane w artykule.

ANALIZA ZUŻYCIA STALI BAINITYCZNEJ W SKOJARZENIU ŚLIZGOWYM W WYBRANYCH WARUNKACH EKSPLOATACJI NA STANOWISKU T-05 (ROLKA - KLOCEK)
Autor: Zbigniew STANIK, Andrzej KUBIK, Henryk BĄKOWSKI
W artykule przedstawiona została analiza skojarzenia ślizgowego w różnych warunkach eksploatacji. W pracy przedstawiono wpływ prędkości oraz obciążenia na zużycie i współczynnik tarcia, stali o strukturze bainitycznej w skojarzeniu ślizgowym oraz graficzną interpretację wyników badań na podstawie uzyskanych rezultatów z prze-prowadzonych badań doświadczalnych i metalograficznych.

METODY WYKORZYSTANIA ENERGII Z REKUPERACJI W TRANSPORCIE SZYNOWYM
Autor: Michał URBANIAK, Marianna JACYNA, Ewa KARDAS-CINAL
W artykule przedstawiony został przegląd metod wykorzystania energii pochodzącej z hamowania odzyskowego. Wśród znanych i stosowanych w praktyce metod wymieniono wykorzystanie odzyskanej energii na nietrakcyjne potrzeby własne pojazdu, magazynowanie odzyskanej energii w zasobnikach (pokładowych lub stacjonarnych) i wykorzystywanie jej w razie potrzeby, transformację i zwrot odzyskanej energii do krajowej sieci zasilania, a także możliwość przesyłu odzyskiwanej energii z powrotem do sieci jezdnej i wykorzystanie jej przez inne pojazdy mające zapotrzebowanie na taką energię (np. w fazie rozruchu). Pokrótce omówiono zasady działania wymienionych metod, wskazano ich wady i zalety oraz podano przykłady zastosowania w praktyce. W podsumowaniu stwierdzono, że wskazane byłoby połączenie tych metod w zintegrowany system odzysku energii i zaproponowano ogólny schemat takiego systemu.


Autor: Anton USHAKOV


BADANIE NIEZAWODNOŚCI SATELITARNYCH SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH W WARUNKACH PROPAGACJI W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ
Autor: Jacek WILK-JAKUBOWSKI
Szereg badań dotyczących wpływu warunków atmosferycznych na niezawodność satelitarnych systemów teleinformatycznych przeprowadzono na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach europejskiego projektu badawczego COST IC0802 [5]. Część z nich, zawierającą końcowe wyniki badań zamieszczono w niniejszym artykule. Z uwagi na zmienność parametrów meteorologicznych w celu określenia niezawodności systemu posłużono się metodami statystycznymi.

O ZASTOSOWANIU EMULATORA NETKIT ORAZ RUTERÓW DOSTĘPOWYCH DO NAUCZANIA PROTOKOŁU OSPF
Autor: Agnieszka CHODOREK, Robert CHODOREK
Ruting wewnętrzny jest kluczowym elementem sieci danej firmy lub instytucji. Wpływa on efektywność i niezawodność sieci. W artykule przedstawiono zarys nauczania zagadnień rutingu wewnętrznego opartego na protokole OSPF przy wykorzystaniu ruterów dostępowych oraz emulatora sieci komputerowych Netkit.

DYDAKTYCZNY MODEL POJAZDU AUTONOMICZNEGO STEROWANEGO ZNACZNIKAMI
Autor: Artur KOZIEJ, Andrzej KUŁAKOWSKI
W artykule omówiony został problem konstruowania i oprogramowania dydaktycznego modelu pojazdu autonomicznego sterowanego przy pomocy znaczników. Zaprezentowano konstrukcję pojazdu. Opisano architekturę oprogramowania sterującego i rozpoznającego znaczniki, oraz problem planowania ruchu pojazdu. Przeprowadzono testy ruchowe pojazdu oraz szybkości przetwarzania informacji sterujących.

WYKORZYSTANIE ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI DO PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA PERSONELU LOTNICZEGO
Autor: Andrzej RYPULAK
Właściwa eksploatacja skomplikowanego sprzętu lotniczego wymaga wysokiej wiedzy i umiejętności personelu lotniczego. W celu przygotowania personelu o takich umiejętnościach niezbędni są nie tylko doświadczeni instruktorzy, ale również baza dydaktyczna umożliwiająca prowadzenie zajęć na wysokim poziomie. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań system przygotowania personelu latającego i technicznego jest nieco inny. Jednak w obu przypadkach w fazie kształcenia teoretycznego coraz szerzej stosowane są metody e-lerningowe, zaś w fazie praktycznej symulatory. Wraz z rozwojem technologii informatycznych pojawiła się również możliwość wykorzystania systemów rozszerzonej rzeczywistości do nauczania umiejętności praktycznych przyszłych inżynierów i pilotów. W artykule przedstawiono możliwości oraz zalety tego środowiska oraz pierwsze próby jego implementacji do tych celów.

MONOWARSTWOWE NARZĘDZIA DIAMENTOWE W PRODUKCJI NOWOCZESNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
Autor: Andrzej BAKOŃ, Adam BARYLSKI
W artykule przedstawiono monowarstwowe narzędzia diamentowe. Są one szeroko stosowane w postaci spojo-nych narzędzi ściernych oraz obciągaczy, w tym w produkcji elementów tworzących nowoczesne środki transportu.

ANALIZA WIELKOŚCI MIKROZIAREN ŚCIERNYCH
Autor: Adam BARYLSKI
W artykule omówiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu ziaren i mikroziaren ścienych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopowa mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie ScopeImage DynamicPro i ScopeImage Advanced.

ZŁOŻONOŚĆ PÓŁGRUP CHARAKTERYSTYCZNYCH „G” AUTOMATÓW ASYNCHRONICZNYCH SILNIE SPÓJNYCH
Autor: Stanisław BOCIAN
W artykule przedstawiono twierdzenie i przeprowadzono dowód na wyznaczenie złożoności półgrup charakterystycznych dowolnej liczby („G”) automatów deterministycznych skończonych asynchronicznych silnie spójnych DFASC2 (deterministic finite asynchronous strongly connected). Półgrupa charakterystyczna jest szczególnie istotnym pojęciem w teorii automatów; jest nośnikiem ważnych informacji i określa zdolność do przetwarzania informacji. Ma to bezpośrednio ważkie konsekwencje praktyczne w sferze projektowania optymalnych układów logicznych.. Suma prosta automatów można uważać za realizację – odpowiednio sekwencyjnych obliczeń

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W OZE
Autor: Jan CIECIELĄG, Marek WIŚNIEWSKI
W artykule przedstawiono zasadę działania i krótki przegląd układów ORC stosowanych do wykorzystania ni-skotemperaturowych źródeł energii. Celem pracy jest analiza źródeł informacji w zakresie potencjału ORC do konwersji ciepła pochodzącego z geotermii , spalania biomasy, ciepła odpadowego z procesów technologicznych. W szczególności przeanalizowano wpływ czynników roboczych organicznego obiegu Rankine’a na jego efektywność.

INTERDYSCYPLINARNE MODELOWANIE PROCESÓW NIEUSTALONYCH W LOKALNYM UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM ZAWIERAJĄCYM LINIE ZASILANIA O PARAMETRACH ROZŁOŻONYCH
Autor: Andriy CZABAN, Andrzej SZAFRANIEC, Vitaliy LEVONIUK
W pracy, wychodząc z podejść wariacyjnych, proponuje się model matematyczny lokalnego układu energetycz-nego, który składa się z dwu minisystemów elektroenergetycznych połączonych między sobą przez długą linię zasila-nia o parametrach rozłożonych. Podukłady energetyczne składają się z linii zasilania o parametrach skupionych, transformatorów mocy oraz obciążenia o charakterze rezystancyjnoindukcyjno-pojemnościowym. Wyjściowe równania przedstawione są w normalnej postaci Cauchy'ego. Wyniki symulacji komputerowej podano w postaci rysunków, które są zinterpretowane i opisane w pracy.

KOMPUTEROWE SYSTEMY TELEWIZJI UŻYTKOWEJ A BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Autor: Janusz DYDUCH, Roman SABAT
W artykule omówione zostały zagadnienia implikacji i rozwoju cyfrowych, komputerowych systemów telewizji użytkowej w sterowaniu ruchem kolejowym i monitoringu obiektów infrastruktury transportowej. Opisano rosnący wpływ rozwiązań technicznych na poprawę bezpieczeństwa ruchu i warunków eksploatacyjnych oraz przedstawiono perspektywy nowych zastosowań tych systemów.

DEKODOWANIE DETEKCYJNO - KOREKCYJNE KODÓW DWUKROTNIE ITEROWANYCH NA BAZIE ROZSZERZONEGO KODU HAMMINGA I KODU Z KONTROLĄ PARZYSTOŚCI
Autor: Marek FIJAŁKOWSKI, Remigiusz BARAN
W pracy analizowano dwie metody dekodowania detekcyjno-korekcyjnego kodów dwukrotnie iterowanych na bazie rozszerzonego kodu Hamminga dla kodowania wierszy i kodu z kontrolą parzystości dla kodowania kolumn różniące się ilością korygowanych i wykrywanych błędów. Podano algorytmy dekodowania detekcyjno-korekcyjnego umożliwiające poprawną korekcję i detekcję odpowiedniej ilości błędów. Opracowane algorytmy dekodowania bazują na dwóch rodzajach korekcji: korekcji na podstawie syndromów wierszy i korekcji na podstawie liczby syndromów różnych od zera. W pierwszym przypadku jest to klasyczna korekcja błędów dla kodów Hamminga, w których syndrom ciągu odebranego wskazuje korygowaną pozycję. W drugim przypadku korekcja jest przeprowadzana na pozycjach wyznaczonych przez numer wiersza i numery kolumn, w których syndromy są różne od zera.W pierwszym algorytmie dekodowania występuje jedna faza dekodowania, w której przeprowadza się korekcję na podstawie syndromów wierszy w sytuacji,gdy tylko w jednym wierszu i jednej kolumnie występują syndromy różne od zera.W pozostałych przypadkach podejmowana jest decyzja o wykryciu błędu.Algorytm ten umożliwia poprawną korekcję błędów pojedynczych i wykrycie błędów o krotnościach mniejszych od siedmiu. W drugim algorytmie dekodowania występują dwie fazy dekodowania i w obu przeprowadzane są korekcje błędów. Algorytm ten umożliwia poprawną korekcję wszystkich błędów o krotnościach jeden, dwa, trzy i część błędów o krotności cztery, pozostała cześć błędów o tej krotności będzie wykrywana.Z dokładnych analiz pracy dekoderów przedstawionych w tabelach można wywnioskować, że działają one poprawnie, to znaczy korygują i wykrywają właściwą liczbę błędów wynikającą z własności detekcyjno-korekcyjnych zastosowanego kodu.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA JAKO ELEMENT UKŁADU BEZPIECZEŃSTWA
Autor: Marek HORYŃSKI, Jacek MAJCHER
W artykule został omówiony system automatyki budynkowej F&Home Radio. Skupiono się na wykorzystaniu funkcji tego systemu w układach bezpieczeństwa. Zaproponowano kilka przykładowych sekwencji zdarzeń w przypadku wykrycia zagrożenia. System automatyki budynkowej daje możliwość dostosowania poszczególnych funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika lub zdarzeń, które mogą wystąpić. Takie zmiany nie wymagają zmian w warstwie fizycznej instalacji, konieczna jest tylko zmiana konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania.

PRZEGLĄD OBECNIE STOSOWANYCH OKŁADZIN CIERNYCH HAMULCA TARCZOWEGO POJAZDÓW SZYNOWYCH
Autor: Mateusz JÜNGST, Wojciech SAWCZUK
Hamulec tarczowy jest obecnie powszechnie stosowany w pojazdach kolejowych przeznaczonych do ruchu pasażerskiego, a ostatnio także coraz częściej w wagonach towarowych. Szeroki zakres zastosowań wymusił przez lata opracowanie materiałów spełniających różnorodne wymagania, mogących zapewnić bezpieczne zatrzymaniu rozpędzonego pojazdu niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Celem artykułu jest przedstawienie obecnie stosowanych okładzin hamulcowych stosowanych w układach hamulca tarczowego w pojazdach szynowych oraz podstawowych problemów związanych z ich eksploatacją.

OCENA TECHNOLOGII ZINTEGROWANEGO MONITORINGU OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
Autor: Krzysztof KARSZNIA
W artykule przedstawiona została problematyka zintegrowanego monitoringu obiektów infrastrukturalnych z uwzględnieniem podejścia metrologicznego oraz fizykalnego. Infrastruktura techniczna, w szczególności kolejowa i drogowa, wymaga utrzymania - kontroli stanu, badania stabilności posadowienia czy oceny warunków eksploatacji. Wspomniane zadania wykonywane są na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz norm i wytycznych. Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii pomiarowych wprowadza, jednakże, wiele nowych możliwości, których praktyczne wdrażanie przynosi wiele korzyści o wymiarze materialnym i niematerialnym. Aspekt materialny dotyczy konkretnych oszczędności lub zwiększenia przychodów i wyraża się w wartościach liczbowych. Niektóre cechy mogą mieć również wymiar niematerialny – zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, udostępnienie technologii szerszemu gronu odbiorców, czy choćby zwiększenie zainteresowania użytkowników stanem infrastruktury, co pośrednio może wiązać się ze zwiększeniem kultury użytkowania. Zintegrowane systemy monitoringu stanowią tego bardzo dobry przykład.

WYKORZYSTANIE CZUJNIKÓW INDUKCYJNYCH W UKŁADACH LOKALIZACJI POJAZDÓW SZYNOWYCH
Autor: Mieczysław KORNASZEWSKI, Artur NOWAK
W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną czujników indukcyjnych, ze szczególnym naciskiem na ich zastosowanie w układach sterowania ruchem kolejowym. Bezpieczeństwo ruchu pociągów jest uzależnione od poprawności identyfikacji miejsca przebywania pociągu. Uwzględniono klasyfikację czujników indukcyjnych wg różnych kryteriów, zasadę działania oraz możliwości wynikające z ich zastosowania.

WYBRANE SYSTEMY NASTAWCZE NOWEJ GENERACJI WDRAŻANE W KOLEJNICTWIE POLSKIM
Autor: Mieczysław KORNASZEWSKI, Mariusz SIEROCIŃSKI
W artykule przedstawiono nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym wykonane w technologii komputerowej i hybrydowej (przekaźnikowo-komputerowej). Dokonano analizy technicznej wybranych nastawczych systemów srk przeznaczonych dla kolejnictwa polskiego. Dotychczas ruch pociągów w Polsce sterowany jest w stosunkowo niewielkim procencie za pomocą wspomnianych urządzeń nowej generacji. W publikacji zwrócono szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa w różnym odniesieniu do systemów srk.

METODY WYMIAROWANIA WZMOCNIENIA PODTORZA W ŚWIETLE ZMIAN WPROWADZONYCH W POLSKICH PRZEPISACH
Autor: Cezary KRAŚKIEWICZ, Karol BRZEZIŃSKI, Artur ZBICIAK
Polska zobligowana jest do przestrzegania wielu międzynarodowych regulacji dotyczących projektowania i utrzymania linii kolejowych. Aby cel ten osiągnąć, w 2014 r. dokonano nowelizacji przepisów krajowych, co umoż-liwiło projektowanie w sposób spójny z przepisami międzynarodowymi. W pracy przedstawiono główne zmiany dotyczące klasyfikacji linii kolejowych i wymagań wobec podtorza oraz ich wpływ na możliwości wyboru alternatywnych metod wymiarowania wzmocnienia podtorza. Wskazano na kilka metod, w szczególności metody zalecane przez polskich zarządców infrastruktury kolejowej.

TRAMWAJE DWUSYSTEMOWE W WYBRANYCH MIASTACH NIEMIECKICH
Autor: Cezary KRAŚKIEWICZ, Wojciech OLEKSIEWICZ
Artykuł opisuje historię powstawania oraz aktualnie istniejące sieci tramwajów dwusystemowych w niemieckich miastach Saarbrücken, Kassel, Zwickau i Chemnitz. Jest on kontynuacją artykułów na ten temat tramwaju dwusystemowego w Karlsruhe, gdzie po raz pierwszy zastosowano to rozwiązanie. Tramwaj dwusystemowy (ang. „tram-train”) jest to system pasażerskiego transportu publicznego łączący w sobie właściwości w zakresie infrastruktury, taboru oraz zasad organizacji przewozów dwóch podsystemów dróg szynowych: kolejowego i tramwajowego. Głównym powodem powstania tramwaju dwusystemowego było usprawnienie obsługi komunikacyjnej stref podmiejskich i całego regionu poprzez stworzenie systemu bezpośrednich połączeń z przedmieść i okolicznych mniejszych miejscowości do centrum miasta bez konieczności dokonania przesiadki. Równie istotnym powodem było dążenie do racjonalizacji wykorzystania istniejącej w regionie infrastruktury szynowej - przewozy tramwajami dwusystemowymi generują mniejsze koszty niż klasycznym taborem kolejowym, a oszczędności można spożytkować na zwiększenie częstotliwości przewozów.

STANOWISKO LABORATORYJNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU POMIARU MOCY I ENERGII
Autor: Józef KUŚMIERZ, Teodor SERWICKI
W pracy przedstawiono koncepcję oraz sposób realizacji struktury komputerowego systemu pomiarowego do kontroli mocy i energii elektrycznej w obwodach trójfazowych. Struktura tego systemu składa się z części analogowej i z części cyfrowej. Do części cyfrowej podano sposób opracowania programów przy wykorzystaniu zintegrowanego środowiska programistycznego LabWindows/CVI. Wyniki pomiarów mocy czynnej i biernej, współczynnika mocy oraz energii są przechowywane w pamięci komputera. Komputer, wyposażony w kartę interfejsową GPIB, spełnia rolę centralnej jednostki sterującej. Służy on także do wykonania obliczeń według opracowanych programów oraz umożliwia prezentowanie wyników na panelach wirtualnych przyrządów pomiarowych. Opracowany system pomiarowy służy studentom jako stanowisko dydaktyczne do projektowania elementów tego systemu.

STEROWNIK PROGRAMOWALNY EASY JAKO ELEMENT NADZORUJĄCY PRACĘ INSTALACJI W INTELIGENTNYM BUDYNKU
Autor: Jacek MAJCHER
W artykule przedstawiono możliwość sterowania wybranymi instalacjami w inteligentnym budynku za pomocą sterownika programowalnego PLC. Aby w sposób empiryczny sprawdzić możliwości i ograniczenia tego rozwiązania stworzono model laboratoryjny. W modelu tym zasymulowane zostały sygnały, które występują w typowych instalacjach znajdujących się w budynku. Liczba sygnałów sterujących na wejściu i wyjściu jednostki centralnej została zmniejszona ze względu na ograniczenia co do liczby poszczególnych wejść i wyjść samego sterownika. Opracowano przykładowe algorytmy działania sterownika PLC, które są stosowane w inteligentnych budynkach. Celem stosowania automatyki budynkowej oraz jednostek nadzorujących ich pracę, jest zwiększenia funkcjonalności budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających.

PRZEJAZDY KOLEJOWE – ZMIANY W PRZEPISACH
Autor: Jakub MŁYŃCZAK, Piotr FOLĘGA
W artykule omówione zostały ważniejsze zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi. Warunki te zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1744). Jest to pierwsza, kompleksowa aktualizacja przepisów od 19 lat. W artykule pokazano wpływ nowego rozporządzenia na klasyfikację przejazdów kolejowych oraz główne problemy techniczne wynikające z niedoprecyzowanych wymagań. Nie mniej należy zwrócić uwagę, że powoływane rozporządzenie było bardzo oczekiwanym dokumentem regulującym kwestie związane ze skrzyżowaniami linii kolejowych z drogami publicznymi.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI DANYCH W SYSTEMACH STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
Autor: Waldemar NOWAKOWSKI, Zbigniew ŁUKASIK, Tomasz CISZEWSKI
Systemy sterowania ruchem kolejowym są systemami związanymi z bezpieczeństwem, a tym samym muszą od-powiadać wysokim wymaganiom jakościowym i niezawodnościowym. Wymagania te zawarte są w dokumentach normatywnych, w tym głównie w normach CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). W artykule przedstawiono zagrożenia występujące w bezprzewodowych systemach transmisji danych oraz opisano metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, w kontekście wykorzystania ich w rozproszonych systemach sterowania ruchem kolejowym.

ANALIZA DYNAMIKI WSADU PODCZAS TOPIENIA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH LEWITACJI
Autor: Piotr OSTROWSKI, Piotr SPRAWKA, Ireneusz KRYSOWATY
Artykuł porusza aspekty indukcyjnego topnienia lewitacyjnego metali i stopów w warunkach wysokiej czystości. Autorzy wskazują na zagadnienia zapewnienia stabilności dynamicznej wsadu wewnątrz wzbudnika w obecności zakłóceń sieci oraz na etapie załadunku wsadu. Podjęte rozważania są niezwykle istotne w procesie projektowania konstrukcji wzbudnika, by zapewnić wystarczający zapas stabilności dynamicznej w praktycznym wykorzystaniu tegoż wzbudnika.

ANALIZA SIECI IP / MPLS W ŚRODOWISKU SYMULACYJNYM RIVERBED
Autor: Dariusz PODSIADŁY, Maciej PODSIADŁY, Konrad KRZYSZTOSZEK
W artykule autorzy przedstawili wyniki symulacji w środowisku Riverbed, której celem było zbadanie możliwości zarządzania i efektywności działania ruchu sieciowego stosując technologię Multi-Protocol Label Switching (MPLS). Symulacja zawierała obsługę przepływu danych ftp, email, http oraz aplikacji czasu rzeczywistego jak wideokonferencje oraz głos. Artykuł zawiera wyniki porównania technologii oraz analizę parametrów infrastruktury sieciowej: opóźnienie, zmienność opóźnienia, czas reakcji i charakterystyki TCP.

KONCEPCJA NOWEJ TARCZY HAMULCOWEJ DO POJAZDÓW SZYNOWYCH
Autor: Wojciech SAWCZUK
W technice kolejowej spotyka się różnorodne konstrukcje tarcz hamulcowych co sprawia, że możliwe jest ich zastosowanie niemal we wszystkich pojazdów szynowych, począwszy od lekkich pojazdów komunikacji miejskiej, a skończywszy na ciężkich pociągach towarowych. Łatwość zabudowy oraz wysoka skuteczność hamowania na hamulcu tarczowym jest powodem ich ciągłego rozwoju. Konstruktorzy nieprzerwanie pracują nad nowymi rozwiązaniami tarcz hamulcowych, które z jednej strony eliminują istniejące problemy dotyczące np. zjawisk cieplnych a z drugiej strony ograniczają koszty produkcji związane z ich odlewaniem i późniejszą obróbką. Celem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji tarczy hamulcowej z rowkiem na pierścieniu ciernym do usuwania produktów zużycia z pary ciernej hamulca.

TARCZE HAMULCOWE POJAZDÓW SZYNOWYCH
Autor: Wojciech SAWCZUK, Mateusz JÜNGST
Hamulec tarczowy pojazdów szynowych jest obecnie podstawowym hamulcem ciernym odpowiedzialnym za zatrzymanie pojazdu na wymaganej drodze hamowania. W wielu współczesnych pojazdach z trakcyjnymi silnikami elektrycznymi, hamulec tarczowy współpracuje z hamulcem elektrodynamicznym co dodatkowo wpływa na zwiększenie skuteczności hamownia poprzez realizację blendingu w sterowaniu hamulcami. Celem artykułu jest przedstawienie obecnie stosowanych tarcz hamulcowych pojazdów szynowych.

WYZNACZANIE SPRĘŻYSTEGO MOMENTU KRYTYCZNEGO NA ZWICHRZENIE BELKI DWUTEOWEJ
Autor: Sławomir STACHURA
Zginana belka może utracić stateczność ogólną lub miejscową środnika bądź pasa ściskanego w zależności od rodzaju i sposobu obciążenia, kształtu i cech geometrycznych przekroju poprzecznego, długości, warunków podparcia czy też pośrednich więzów sprężystych. Przy ocenie nośności przekroju belki, należy wyznaczyć moment krytyczny zwichrzenia tj. utraty płaskiej postaci zginania ze skręceniem względem osi wzdłużnej. Tylko dla przypadku obciążenia stałym momentem gnącym znane jest rozwiązanie analityczne w postaci zamkniętej [1]. Inne przebiegi momentów gnących są uwzględniane we wzorze analitycznym poprzez współczynnik C1 [4]. W pracy przedstawiono rozwiązanie analityczne, zamieszczone w normie [4] ENV 1993-1-1: Eurocode 3 do wyznaczania momentu krytycznego zwichrzenia oraz metodą elementów skończonych z zastosowaniem elementu belkowego na zwichrzenie i powierzchniowego powłokowego. Dla obciążenia siłą skupioną zamieszczono porównanie wyników momentu krytycznego zwichrzenia z obliczeń z wartością wyznaczoną doświadczalnie. Zestawiono również wyniki obliczeń z zamieszczonych metod obliczeń. W literaturze krajowej znane są opracowania z wynikami badań doświadczalnych, wykonanymi przez m.in. prof. J. Żmuda [2].

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADÓW POMPOWYCH Z PRZEMIENNIKAMI CZĘSTOTLIWOŚCI I Z REGULACJĄ UPUSTOWĄ
Autor: Andrzej SZAFRANIEC, Krzysztof GŁUCH
W pracy dokonano analizy pracy układów pompowych wyposażonych w przemienniki częstotliwości średniego napięcia w porównaniu do układów pompowych z regulacją upustową. Przeprowadzono analizę opłacalności inwestycji zapewniającej regulację wydajności pomp wodnych poprzez zastosowanie przemienników częstotliwości. Za-proponowane rozwiązanie jest stosunkowo tanie, logistycznie proste w realizacji i uwzględniające specyfikę obiektu, oraz konieczność zapewnienia niezakłóconych dostaw czynnika chłodzącego.

DRGANIA BELKI EULERA Z DUŻĄ SIŁĄ OSIOWĄ, SPOCZYWAJĄCEJ NA PODŁOŻU WINKLERA, OBCIĄŻONEJ IMPULSEM SIŁY
Autor: Wacław SZCZEŚNIAK, Magdalena ATAMAN
W pracy podano rozwiązanie analityczne zadania sprężystej belki Bernoulliego-Eulera z dużą siłą osiową, spoczywającej na podłożu Winklera, obciążonej impulsem siły. Rozwiązanie analityczne podano w postaci nieskończonego szeregu funkcji własnej zadania brzegowego. W przykładzie obliczeniowym przeanalizowano wpływ siły osiowej na ugięcia belki wymuszone impulsem siły. Wyniki obliczeń przedstawiono w formie graficznej. Wykresy ugięć belki podano w postaci bezwymiarowej. Na podstawie wykresów można stwierdzić, że przemieszczenia spowodowane obciążeniami impulsowymi w belkach mają falowy charakter. Rozwiązane zadanie ma zastosowanie praktyczne w dynamice konstrukcji inżynierskich, na przykład przy uderzeniu koła o szynę kolejową, a także w przypadku nawierzchni drogowych i lotniskowych, gdzie obciążenia impulsowe mają znaczący wpływ na trwałość nawierzchni, a także na komfort pasażerów.

MODEL I BADANIA SYMULACYJNE MODUŁOWEGO 12-PULSOWEGO PROSTOWNIKA PODSTACJI TRAKCYJNEJ Z 6-PULSOWYMI PROSTOWNIKAMI DIODOWYMI STOSOWANYMI W PRZEMYSŁOWYCH PRZEMIENNIKACH CZĘSTOTLIWOŚCI.
Autor: Jerzy SZYMAŃSKI
W artykule przedstawione są wyniki badań symulacyjnych modelu nowego typu prostownika 12 pulsowego dla podstacji trakcyjnej napięcia stałego 3kV. W zaproponowanych prostowniku wykorzystywane są moduły diodowych prostowników 6 pulsowych z baterią kondensatorów, które są stosowane w napędowych przemienników częstotliwości. Nowy typ prostownika trakcyjnego cechuje się małą wartością zastępczą impedancji wyjściowej. Przeprowadzane badania komputerowe modelu prostownika trakcyjnego wykazały dużą stabilność uzyskanego napięcia stałego i pomijalnie małą zawartość przemiennego napięcia zaburzającego w napięciu stałym prostownika

SYSTEM ZARZADZANIA I MONITOROWANIA MIKROKLIMATEM W NACZEPACH I KONTENERACH TRANSPORTOWYCH
Autor: Stanisław WSZELAK
W publikacji zaprezentowano wykorzystanie mikrokomputerów SBC wielkości karty kredytowej w systemie zarządzania mikroklimatem w pomieszczeniach. Skupiono się na oprogramowaniu mikrokomputera do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności w kontenerach transportowych, przewożących wrażliwe produkty, podatne na działanie nieodpowiednich warunków klimatycznych. Pokazano sposób zaprogramowania modułu centralnego (mikrokomputera) do współpracy z modułami roboczymi oraz współdziałania z bazą danych oraz serwerem Web, gromadzącym i prezentującym dane w sieci. Pominięto interfejs bezprzewodowy i komunikację z użytkownikiem, służącą do podglądu warunków klimatycznych, ponieważ problem ten został opisany w publikacji [2].
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).