Wyszukiwarka zaawansowana

Adres e-mail:

Hasło:

Strona główna > Archiwum > 2017 > 06
Zamów prenumeratę
Ze świata
Rozpoczęcie budowy normalnotorowej linii kolejowej w Tanzanii;
Otwarcie linii kolejowych: Tehran–Hamaden i Malayer–Firouzan w Iranie;
5 stron

Z Unii Europejskiej
Zmniejszenie hałasu towarowego transportu kolejowego;
1 strona

Z kraju
Budowa przystanków Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion;
„Bądźmy Razem Bezpieczni”;
1 strona

Konferencja „Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy kolei dużych prędkości w Polsce”
14 czerwca 2017 r. odbyła się jedna z najciekawszych w ostatnim czasie konferencji, której tematem była przyszłość kolei w Polsce. Zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, zgodnie ze słowami Ministra Andrzeja Adamczyka, była powrotem do debaty, która została przerwana w 2011 r. Do udziału w niej zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju oraz instytucji zaangażowanych w rozwój kolei. Zgodnie z deklaracją MIB, wnioski z konferencji staną się podstawą do sporządzenia analizy dotyczącej możliwości realizacji tego przedsięwzięcia i przedstawienia jej wyników Radzie Ministrów. 1 strona

W kierunku bardziej konkurencyjnej kolei – rozmowa z Krzysztofem Celińskim

Pobierz (.PDF 0.27 MB)

Realizacja programu przygotowania i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości
Autor: Agata Pomykała
W artykule przedstawiona została geneza projektu mającego swoje początki w latach 90. ub. wieku oraz omówione podstawy prawne realizacji tej inwestycji w ramach sieci TEN-T. Został także przeanalizowany zakres rzeczowy programu zakładający budowę nowej linii z Warszawy do Poznania i Gdańska, jej międzynarodowe połączenie z Pragą i Berlinem oraz zestaw działań komplementarnych. W latach 2009–2015 zostały wykonane niezbędne studia i analizy mające na celu przygotowanie budowy linii. Sfinansowano je częściowo ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Potwierdziły one zasadność przyjętych założeń mających na celu budowę w Polsce efektywnego systemu kolei dużych prędkości. Wytrasowano również przebiegi dla planowanych linii, opracowano raporty środowiskowe i wykonano niezbędne analizy kosztów i korzyści. W ten sposób została zakończona faza przygotowania inwestycji. Kolejny etap powinien w bieżącej perspektywie finansowej obejmować dalsze prace przygotowawcze. Na ten cel mogą zostać wykorzystane środki unijne z instrumentu finansowego CEF. 5 stron

Wpływ budowy systemu kolei dużych prędkości w Polsce na wzajemną dostępność czasowo-przestrzenną ważniejszych ośrodków miejskich
Autor: Przemysław Śleszyński
W ostatnich latach, ożywienia nabierają plany rozbudowy i modernizacji sieci kolejowej w Polsce do standardów tzw. kolei dużych prędkości. Ten jeden z największych krajowych projektów inwestycyjnych niewątpliwie wymaga dogłębnych studiów, nie tylko inżynieryjno- technicznych, ale także dotyczących wpływu na szeroko rozumiany rozwój i zagospodarowanie przestrzenne. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy i udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu projektowana sieć KDP wpłynie na dostępność przestrzenną i czasową w układzie wewnątrzkrajowym. 4 strony

Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w aspekcie budowy linii dużych prędkości
Autor: Andrzej Massel, Agata Pomykała, Jan Raczyński
Ostatnie ćwierćwiecze przyniosło istotny postęp w skracaniu czasów przejazdów pomiędzy miastami Europy Środkowo-Wschodniej. Są one krótsze średnio o około 27,5% w porównaniu z czasami przejazdu z 1989 r. Jednak pomimo tego postępu kolej w ruchu międzynarodowym w tej części Europy systematycznie traci udziały rynkowe na korzyść lotnictwa i przewozów autobusowych czy indywidualnych podróży samochodem. Postęp w budowie autostrad i dróg był szybszy i na większą skalę jakościową niż zrealizowane programy modernizacji linii kolejowych. W dalszej części artykułu przedstawione zostały plany budowy linii dużych prędkości w krajach regionu. Następnie zostały przeanalizowane potencjalne skutki rozwoju sieci linii dużych prędkości dla radykalnej poprawy czasów przejazdu z Polski do krajów regionu. Wyniki analizy wskazują, że Polska może być ważnym beneficjentem tych inwestycji. 10 stron

Analiza symulacyjna wielkości przewozów dla kolei dużych prędkości w Polsce
Autor: Andrzej Szarata, Jan Raczyński
W artykule przedstawiono metodykę prognozowania przewozów pasażerskich zastosowana dla systemu kolei dużych prędkości w Polsce i w relacjach międzynarodowych do Berlina i Pragi. Analizy te są podstawą do porównaniu spodziewanych kosztów i korzyści. Korzyści w inwestycjach transportowych wynikają przede wszystkim z przychodów z działalności przewozowej. Przyjęta metodyka i wybór narzędzi dla prognoz przewozowych mają kluczowe znaczenie dla oceny efektywności inwestycji i możliwości jej sfinansowania ze środków unijnych. Na potrzeby analiz wykonany został schematyczny model uwzględniający miasta, w których przewidziano zatrzymywanie się pociągów dużej prędkości na liniach dużej prędkości oraz uwzględniono obszary ciążeń, z których możliwym będzie podróżowanie tymi pociągami poprzez łatwy dojazd do tych linii. Wykonane analizy wykazały efektywność planowanych inwestycji wynikającą z prognozowania dostatecznie dużej ilości pasażerów mogących skorzystać z nowej jakości usługi przewozowej. 5 stron

Efektywność budowy linii kolejowych dużych prędkości w Polsce
Autor: Tadeusz Dyr, Karolina Ziółkowska
Uwzględniając prace studialne prowadzone od kilkunastu lat w Polsce, przedstawiono wyniki oceny finansowej i ekonomicznej budowy pierwszej linii kolejowej dużych prędkości, tj. Warszawa– Łódź–Poznań/Wrocław. Przedstawione wyniki oceny finansowej potwierdzają, że realizacja tej inwestycji wymaga wsparcia z funduszy publicznych. Ocena efektywności ekonomicznej wskazuje, że wsparcie budowy tej linii ze środków publicznych pozwoli na uzyskanie efektów społecznych i ekonomicznych adekwatnych do zaangażowanych środków. Głównymi korzyściami z budowy takiej linii będą oszczędności czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji samochodów osobowych i wypadków drogowych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym zmniejszenie emisji toksycznych substancji, gazów cieplarnianych i hałasu. 7 stron

Komunikacja kolejowa pomiędzy Polską i Litwą
Autor: Marek Graff
Granica polsko-litewska w okresie ostatnich 25 lat ewoluowała od całkowicie zamkniętej do całkowicie otwartej, co jest spowodowane m.in. przynależnością obu krajów do UE oraz strefy Schengen. Dostępność unijnych funduszy pomocowych spowodowała, iż w Polsce i na Litwie rozpoczęto proces modernizacji infrastruktury, w tym kolejowej – liczne linie zostały zrewitalizowane lub zmodernizowane, pozyskano także nowoczesny tabor. Proces ten jest znacznie bardziej odczuwalny na Litwie niż w Polsce, z powodu nadrabiania przez północno-wschodniego sąsiada Polski znacznie większego zapóźnienia cywilizacyjnego. Przykładem jest tabor zachodniej produkcji na sieci LG, przed 1991 r. praktycznie nieobecny. Jednym z elementów łączących oba kraje będzie projektowana linia Rail Baltica, czyli linia normalnotorowa biegnąca z Berlina przez Warszawę, Białystok, Ełk, Suwałki, Kowno, Rygę do Tallina, i być może do Helsinek (wybudowano już odcinek od granicy z polsko-litewskiej do Kowna). I choć nie wszystkie plany kończą się sukcesem, np. niewielkie wykorzystanie potencjału przejścia granicznego Trakiszki– Mockava, to symbole przeszłości takie jak nienowoczesna seria M62 powoli odchodzą w niebyt. 8 stron
A A A
Copyright 2012-2013
Korzystanie z serwisu tts.infotransport.pl znacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.
Akceptuję politykę plików cookies (nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).